Javni poziv – pokroviteljstva i sponzorstva

Sukladno odredbi clanka 9.a Odluke o osnivanju i nacinu rada radnih tijela Gradskog vijeca Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 3/18, 23/19 i 3/20), Odbor za društvene djelatnosti Gradskog vijeca Grada Opatije, dana 25. veljace 2020.godine, raspisuje   JAVNI POZIV za pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeca u 2020. godini   I. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/sufinanciranje pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeca u 2020. godini.   II. Prijave se podnose za sljedeca podrucja: odgoj i obrazovanje, mladih i/ili za mlade, kultura, sport, zdravlje, zdravi grad, humanitarni i socijalni programi, tehnicka kultura i znanost.   III. Prijave se podnose za sljedece iznose: do 10.000,00 kn, do 20.000,00 kn.   IV. Kriteriji i prioriteti temeljem kojih ce se utvrdivati prednost prijavljenog projekta/programa su: usmjerenost prema podizanju kvalitete života korisnika s podrucja Grada Opatije i njihova ukljucenost novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojecih problema, ukljucivanje volontera (narocito s podrucja Grada Opatije), suradnja s drugim udrugama i partnerima s podrucja Grada Opatije, uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz podrucja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Opatije (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popracenost, itd.), promocija Opatije i Liburnije.   Nece se razmatrati projekti /programi koji su po bilo kojem osnovu dobili sredstva Grada Opatije u iznosu vecem od 3.000,00 kuna za tekucu godinu.   V. Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizicke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.   Prijava na javni poziv sadrži sljedecu dokumentaciju: –  obrasce prijave koji moraju biti tocno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:   Obrazac ZAHTJEV ZA POKROVITELJSTVO I SPONZORSTVO GRADSKOG VIJECA   Uz Obrazac Zahtjeva za sponzorstvo i pokroviteljstvo obvezno se dostavlja financijsko i opisno izvješce o programu/projektu za prethodnu godinu (ukoliko se ponovno prijavljuje isti projekt/program) na obrascu IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM PROGRAMU/PROJEKTU SUFINANCIRANOM NA JAVNOM POZIVU ZA DODJELU POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA GRADSKOG VIJECA.   Ujedno se može priložiti: zapisi, publikacije, novinski clanci, fotografije koji opisuju rad prijavitelja i koji se odnose na projekt/program, pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim prijaviteljima, OCD, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave, pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl., evaluacijske listice i druge odgovarajuce dokaze o provedenom projektu/programu.   Nece se razmatrati prijave podnositelja koji nisu dostavili cjelovito financijsko i opisno izvješce o programu/projektu za prethodnu godinu (obrazac Izvještaj o provedenom programu/projektu financiranom na javnom pozivu za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeca Grada Opatija) i izvršili povrat eventualno neutrošenih financijskih sredstava.   VI. Javni poziv bit ce otvoren do 01. lipnja 2020. godine. Odluku o financiranju pristiglih prijava na javni poziv donosi Gradsko vijece ili predsjednik Gradskog vijeca. S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva Grad ce, u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke o financiranju, potpisati ugovor o financiranju. Prijave se šalju preporucenom poštom na adresu GRAD OPATIJA, Gradsko vijece, Odbor za društvene djelatnosti, M. Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA GRADSKOG VIJECA U 2020. GODINI'' ili se predaju u pisarnici Grada Opatije, M. Tita 3, Opatija na obrascu koji je sastavni dio ovog javnog poziva i koji mora biti tocno i u cijelosti popunjen i ovjeren.   Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Opatije: www.opatija.hr kao i u pisarnici Grada, M. Tita 3, Opatija. Ovaj Javni poziv objaviti ce se na oglasnoj ploci i mrežnoj stranici Grada Opatije kao i na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Obrasci se ispunjavaju iskljucivo pomocu racunala.   Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na e-mail [email protected]                                                                                                        GRAD OPATIJA                                     ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE                                                                                                                      

Opatija