Javni poziv – financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija – rezultati

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN111/21) Gradonačelnik Grada Opatije donosi

 

                                                                                ODLUKU

                                               o rezultatima Javnog poziva za financiranje

                                              programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

 

Grad Opatija je na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN111/21) 10. studenog 2021. godine objavio Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini. Javni je poziv bio otvoren 15 dana, zaključno s 25. studenog 2021. godine.

Odlukom Gradonačelnika imenovano je stručno Povjerenstvo za ocjenjivanje prispjelih prijava u sastavu: Ljiljana Vidmar-Erjavac, viša stručna suradnica za odnose s javnošću, Ana Brumnjak Iličić, viša stručna suradnica za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol i Kristina Tubić, izvršna urednica lista „Opatija“.

Povjerenstvo se sastalo i otvorilo prispjele prijave 30. studenog 2021. u 9,00 sati.

Konstatirano je da je na Javni poziv prispjelo ukupno 9 (devet) prijava i da su sve pravovaljane, sadržavaju sve tražene podatke i dokumente.

Na Javni su poziv prispjele slijedeće prijave:

 1. Ciudad d.o.o., Jurja Dalmatinca 4, 10000 Zagreb
 2. Udruga za promicanje medijske kulture i audiovizualnih djelatnosti CASTUA, Šporova jama 3, 51215 Kastav
 3. RI PORTAL j. d.o.o., Stanka Frankovića 27, 51000 Rijeka
 4. Dotcom j. d.o.o., Evićev Put 18, Pobri, 51410 Opatija
 5. Kanal RI d.o.o., Trg Riječke rezolucije 3, 51000 Rijeka – 1. prijava
 6. Radio Trsat, Zvonimirova 20a, 51000 Rijeka
 7. Kanal Ri, Trg Riječke rezolucije 3, 51000 Rijeka – 2. prijava
 8. EPEPE d.o.o., Žrtava fašizma 20, 51211Matulji
 9. Media 365 j. d.o.o., Kraj 2C, 51417 Kraj

 

Povjerenstvo je nakon analize prijava bodovalo prijave na osnovu postavljenih kriterija:

                                            Kriterij

 

          Broj bodova
1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja 0 – 10
2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Grada Opatije), usmjerenost na potrebe i interese građana Grada Opatije i uključenost građana u predložene programske sadržaje 0 – 10
3. Kvantiteta objava i medijske platforme objava (praćenje sadržaja u televizijskom, radijskom programu, na mrežnim stranicama te na društvenim mrežama prijavitelja na Javni poziv) 0 – 10
4. Doseg objava pojedinog medija (istraživanje gledanosti/slušanosti/pregledi sadržaja na internetu) 0 – 10
5. Ukupno 0 – 40
 1. Sukladno Pravilniku Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektroničkih medija, Agencije za elektroničke medije (NN 150/13, 02/17) dodatno su se vrednovali, s maksimalno 5 bodova, sadržaji usmjereni na teme:
 • Ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Grada Opatije
 • poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine
 • razvoj odgoja i obrazovanja
 • razvoj znanosti
 • razvoj umjetnosti i sporta
 • promicanje ravnopravnosti spolova
 • poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika ( čakavskog narječja)
 • obrađivanje tema o osobama s invaliditetom
 • poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Grada Opatije
 • zaštita okoliša i ljudskog zdravlja

Maksimalno je moguće ostvariti 45 bodova.

Proračunska sredstva planirana za iduću, 2022. godinu namijenjena financiranju elektroničkih medija iznose 215,000,00 kuna.

 

Na osnovu ostvarenih bodova i raspoloživih sredstva Gradonačelnik prihvaća prijedlog Povjerenstva o raspodjeli sredstava:

 

PRIJAVITELJ     BODOVI       PROGRAMSKI

        SADRŽAJ

   PREDLOŽENI

         IZNOS

EPEPE d.o.o 42,33 Opatijske štorije 68,000,00 kn
Kanal Ri d.o.o. 26,33 Opatijska kronika 37,000,00 kn
Kanal Ri d.o.o. 25,33 Opatiju z Opatijcen 25,000,00 kn
Ciudad d.o.o. 24,66 Paket medijskog praćenja 20,000,00 kn
Ri portal j.d.o.o. 24,33 Paket medijskog praćenja s video objavama 20,000,00 kn
Media 365 j. d. o.o. 23,33 Paket medijskog praćenja s intervjuima 20,000,00 kn
Radio Kastav 19,66 Studio FM Opatija 12,000,00 kn
Radio Trsat d.o.o. 18,66 Opatijske minute, Kvarnerski lideri 10,000,00 kn
Dotcom j.d.o.o. 14,00 Opatija kroz povijest 3,000,00 kn
UKUPNO 215,000,00 kn

 

Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o rezultatima Javnog poziva.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Opatije u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Opatije.

Napomena: Obzirom na odobrene iznose financiranja pojedine predložene programske sadržaje neće biti moguće izvršiti prema prijavljenom planu. Stručne službe Grada će kontaktirati prijavitelje i s njima dogovoriti pojedinosti ugovora.

U roku od 8 dana od objave prijaviteljima će biti ponuđeni ugovori o financiranju programskih sadržaja kojima će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih potpora i Grada Opatije (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja, način provođenja izvješćivanja o proizvodnji i objavi programskih sadržaja).

 

Gradonačelnik:

Fernando Kirigin, dipl.oec.

Opatija