Javni poziv-Savjet mladih PGŽ

       Na temelju clanka 7. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije (,,Službene novine'' broj 22/14), Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije objavljuje   JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za clanove i zamjenike clanova  Savjeta mladih Primorsko-goranske županije:    1. Pozivaju se udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima, ucenicka vijeca, studentski zborovi, pomladci politickih stranaka u Republici Hrvatskoj, pomladci sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih koje broje najmanje pedeset mladih, da prijave kandidate za clanove Savjeta mladih Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).     2. Savjet mladih savjetodavno je tijelo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županije) koje promice i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Županiji.     3. Kandidati za clanove Savjeta mladih su mladi koji u trenutku podnošenja kandidatura za clanstvo imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života s prebivalištem ili boravištem na podrucju Županije.     4. Savjet mladih broji jedanaest (11) clanova, ukljucujuci predsjednika i zamjenika predsjednika. Clanovi Savjeta mladih imaju zamjenike. Clanovi Savjeta i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri (3) godine. Mandat zamjenika clana Savjeta vezan je uz mandat clana Savjeta, te mandat zamjenika clana prestaje prestankom mandata clana Savjeta.     5. Kandidatura za izbor clana i zamjenika clana podnosi se na propisanom obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Županije, pod „NATJECAJI“'  (www.pgz.hr/Natjecaji ).      6. Prijedlog za izbor clana i zamjenika clana Savjeta mladih mora sadržavati ime, prezime i datum rodenja kandidata i zamjenika kandidata, adresu prebivališta odnosno boravišta kandidata i zamjenika kandidata, naziv ovlaštenog predlagatelja, odnosno imena i prezimena te potpise najmanje pedeset osoba ako je predlagatelj neformalna skupina mladih.  Uz prijedlog kandidata, predlagatelj je obvezan dostaviti i javnu ispravu (u kopiji) iz koje je vidljiv datum rodenja kandidata i zamjenika kandidata te njegovo posljednje prebivalište.     7. Prijedlozi kandidatura mogu se predati najkasnije do 13. studenog 2018. godine, u pisarnici Primorsko-goranske županije, na adresi Slogin kula 2 ili poslati na adresu: Primorsko-goranska županija, Županijska skupština, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja,  Adamiceva 10, Rijeka,  s naznakom ,,Prijedlog kandidata za izbor clanova i zamjenika clanova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije''     8. Nepravovremene i nepotpune kandidature za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih nece se uzeti u razmatranje.     9. Nakon zaprimanja kandidatura za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja (dalje u tekstu: Odbor) obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješce o provjeri formalnih uvjeta i utvrduje popis važecih kandidatura.     10. Izvješce o provjeri formalnih uvjeta i popis važecih kandidatura Odbor dostavlja Županijskoj skupštini te ga objavljuje na mrežnim stranicama Županije.     11. Županijska skupština, na prvoj sjednici nakon objave popisa važecih kandidatura za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih, raspravlja Izvješce o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važecih kandidatura tajnim glasovanjem bira clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih.      12. Rezultati izbora za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama Županije.       Predsjednik        Loris Rak, v.r.     Navedeni Javni poziv je s danom 14. listopada 2018. godine objavljen u Novom listu i na Internet stranici Županije (www.pgz.hr/Natjecaji).          

Opatija