Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije

Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije

Gradonacelnik Grada Opatije, temeljem clanka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09) dana 18. svibnja 2020. godine, objavljuje   J A V N I    P O Z I V za davanje na privremeno korištenje javnih površina na podrucju Grada Opatije      Izrada i prodaja slika na napravi tipa štafelaja – 8 lokacija na šetalištu Slatina                (1 lokacija = 2 m2 javne površine).      Izrada privremenih tetovaža putem naprave tipa štafelaja – 2 lokacije na          šetalištu Slatina (1 lokacija = 2 m2 javne površine).      Prodaja kokica pokretnim tipskim kolicima – 2 lokacije na šetalištu Slatina          (1 pokretna kolica = 2 m2 javne površine).      Prodaja palacinki, wafla i muffina pokretnom napravom – 2 lokacije na šetalištu          Slatina (1 pokretna naprava = 2 m2 javne površine).   Javne površine daju se na privremeno korištenje do 31. listopada 2020. godine.   Za korištenje javnih površina placa se porez na svaki cetvorni metar prostora koji se koristi, a obracunava se u dnevnom iznosu: «za slikare i slikare portretiste (lokacija I. i II.)» 8,00 kuna, «za sve druge namjene (lokacija III. i IV.)» 20,00 kuna.   Posebno se napominje da se iznos poreza na privremeno korištenje javnih površina nece mijenjati, bez obzira na eventualno smanjenje poslovanja zbog trenutne epidemiološke situacije uvjetovane COVID-19 virusom.   Uvjete javnog poziva, popis dokumentacije potrebne kao prilog ponudi te Idejno rješenje s utvrdenim lokacijama i namjenama ponudaci mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 09 do 14 sati.           UVJETI JAVNOG POZIVA I DOKUMENTACIJA KOJU SU PONU?ACI                                       DUŽNI DOSTAVITI UZ PONUDU   Sve ponude moraju sadržavati osnovne podatke o ponudacima te opširan opis ponude.   Za lokaciju pod I. i II. ponudaci su dužni uz ponudu: – dostaviti presliku izvoda iz sudskog ili obrtnog registra ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je ponudac registriran za obavljanje djelatnosti ili potvrdu o clanstvu u HDLU, – dostaviti foto-dokumentaciju radova, – u slucaju odabira korisnik lokacije dužan je postaviti napravu tipa štafelaja.   Za lokaciju pod III. i IV. ponudaci su dužni uz ponudu: – dostaviti presliku izvoda iz sudskog ili obrtnog registra ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je ponudac registriran za obavljanje djelatnosti, – dostaviti fotografiju tipskih kolica, – u slucaju odabira korisnik lokacije dužan je obratiti se HEP d.o.o., Pogon Opatija, radi dobivanja prikljucka odnosno podmirenja naknade za prikljucak i utrošak elektricne energije te zakljuciti ugovor o odvozu otpadaka sa Komunalac d.o.o. Opatija.   Odabrani ponudaci dužni su prije pocetka obavljanja djelatnosti ishoditi posebna odobrenja nadležnih tijela. Gradonacelnik nece uzeti u razmatranje ponude ponudaca koji po bilo kojoj osnovi na dan zakljucenja javnog poziva imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu. Gradonacelnik zadržava pravo da ne izvrši odabir po javnom pozivu u potpunosti ili djelomicno. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša izdat ce odobrenja za privremeno korištenje javnih površina na temelju Odluke Gradonacelnika.   Pisane ponude sa svim prilozima podnose se putem pošte ili predaju osobno u  pisarnicu Grada Opatije, Opatija, M. Tita 3, svaki radni dan od 09,00 – 14,00 sati, sa naznakom za «Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na podrucju Grada Opatije» – Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatija. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva.                                                                                            GRADONACELNIK                                                                                            Ivo Dujmic, ing.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija