JAVNI POZIV ZA DAVANJE NA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Gradonacelnik Grada Opatije, temeljem clanka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine» Županije Primorsko-goranske br. 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09), dana 11. ožujka 2013. godine, objavljuje     J A V N I     P O Z I V za davanje na privremeno korištenje javnih površina na podrucju Grada Opatije     I.          Izrada i prodaja slika na napravi tipa štafelaja – 8 lokacija na šetalištu Slatina  i 2 lokacije u Voloskom (1 lokacija = 2 m2 javne površine). II.        Prodaja kokica pokretnim tipskim kolicima – 2 lokacije na šetalištu Slatina (1 pokretna kolica = 2 m2 javne površine).             Javne površine daju se na privremeno korištenje do 31. listopada 2013. godine.             Za korištenje javnih površina placa se porez na svaki cetvorni metar prostora koji se koristi, a obracunava se u dnevnom iznosu: «za slikare i slikare portretiste (lokacija I.)» 8,00 kuna, «za sve druge namjene (lokacija II.)» 20,00 kuna.          Uvjete Javnog poziva, popis dokumentacije potrebne kao prilog ponudi te Idejno rješenje sa utvrdenim lokacijama i namjenama ponudaci mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 08 do 16 sati ili preko ovog linka.. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva.

Opatija