Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu ”Zajedno u pomoći potrebitima” u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

Na temelju Odluke o sufinanciranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt ”Zajedno u pomoći potrebitima”, kodni broj: SF.3.4.11.01.0095 od 05. travnja 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te članka 45. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 49/23) Grad Opatija objavljuje

 

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu ”Zajedno u pomoći potrebitima” u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

 

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanjem u projektne aktivnosti ”Zajedno u pomoći potrebitima” temeljem kojega će se pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina). Pružanjem usluge potpore i podrške navedenim osobama (sudionicima projekta) ostvaruje se glavni cilj poziva,  povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se tijekom 30 mjeseci osobama iz ciljne skupine s područja Grada Opatije i uključuje:

 • organiziranje prehrane (npr. pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane),
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, čišćenje i pospremanje stambenog prostora, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.),
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba,
 • isporuka mjesečnog paketa s propisanim kućanskim i osnovnim higijenskim potrepštinama.

Pružanje navedenih usluga je besplatno za sudionike.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE

Prihvatljivi sudionici projekta koji se prijavljuju temeljem ovog Javnog poziva su osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje imaju prebivalište na području Grada Opatije te ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • Osobe starije od 65 godina
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu (nije nužno da oba člana kućanstva ispunjavaju uvjete prihvatljivosti samo onaj koji prima uslugu) ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog poziva (sve osobe u višečlanom kućanstvu moraju zadovoljiti uvjete prihvatljivosti i usluga se može pružiti svakome od njih)
 • čiji mjesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (Napomena: prema zadnjim podacima HZMO za travanj 2024. – ukupni prihodi ne prelaze iznos od 1.023,71 EUR),
 • za dvočlano kućanstvo ne prelaze iznos 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (Napomena: prema zadnjim podacima HZMO za travanj 2024. – ukupni prihodi ne prelaze iznos od 1.706,18 EUR),
 • za višečlano kućanstvo ne prelaze iznos 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (Napomena: prema zadnjim podacima HZMO za travanj 2024. – ukupni prihodi ne prelaze iznos od 2.559,27 EUR),
 • koji istovremeno ne koriste slijedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

(Napomena: provjerava se pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad)

 • Odrasle osobe s invaliditetom
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog poziva i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koje istovremeno ne koriste slijedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv zainteresirani sudionici, pripadnici ciljnih skupina, dostavljaju slijedeću dokumentaciju sukladno pripadnosti ciljanoj skupini:

 • Osobe starije od 65 godina
 • Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu,
 • Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstava,
 • Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojega je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,

Slijedeću dokumentaciju će u ime sudionika i za svakog člana kućanstva ishoditi Grad Opatija od Porezne uprave:

 • Elektronska potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec koji prethodi mjesecu uključivanja u aktivnost projekta ili za mjesec prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta) na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža.
 • Odrasle osobe s invaliditetom
 • Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu,
 • Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstava,
 • Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojega je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika (Napomena: u višečlanom kućanstvu dokument se obvezno dostavlja za sve članove),
 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg i četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti  ili Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenja, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojemu je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti (Napomena: u višečlanom kućanstvu dokument se obvezno dostavlja za sve članove).

Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu i Izjava pripadnika ciljane skupine o broju kućanstava prilog su ovog Javnog poziva te ih je moguće preuzeti putem navedene poveznice ili osobno u Pisarnici.

NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa sudionici mogu podnositi kontinuirano tijekom trajanja provedbe projekta, a obrada prijava vršit će se redom zaprimanja. U slučaju većeg interesa sudionika za uključivanjem u projekt u odnosu na mogućnost pružanja usluge (više od 18 prihvatljivih sudionika) izradit će se rezervna lista sa koje će se redom sukladno stvarnim mogućnostima pružatelja usluge sudionici uključivati u projektnu aktivnost.

Prijava sa prethodno navedenom dokumentacijom se podnosi na jedan od slijedećih načina:

 • Osobno, predajom u Pisarnicu Grada Opatije u uredovno vrijeme
 • Poštom, preporučenom pošiljkom na adresu:

Grad Opatija, Maršala Tita 3, 51410 Opatija

s naznakom ”Zajedno u pomoći potrebitima” – prijava sudionika

Javni poziv je trajno otvoren za vrijeme trajanja projekta.

INFORMACIJE I KONTAKT

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama kontaktirati nas možete putem telefona 680-145 ili e-mailom [email protected] .

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

Prijavom na predmetni Javni poziv svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podatci prikupljaju i obrađuju u svrhu

Obrade prijave na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu ”Zajedno u pomoći potrebitima” (SF.3.4.11.01.0095), i utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za uključivanje u navedeni projekt, izvršavanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provođenje vrednovanja provedbe Programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.”, provjere statusa pri Hrvatsko zavodu za socijalni rad te pri Poreznoj upravi.

Grad Opatija će s Vašim podacima postupati sukladno članku 6. Uredbe (EU) 2016/679  Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ Opća uredba o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

                                                                                               Gradonačelnik

                                                                                               Fernando Kirigin, v.r.

 

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija se ne mogu smatrati odgovornima za njih.

Priloženi dokumenti

Opatija