Javni poziv za potpore malih vrijednosti u 2017. godini

Na temelju clanka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13) i clanka 8.stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Opatije (SN PGŽ 31/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), gradonacelnik Grada Opatije raspisuje   JAVNI POZIV za potpore malih vrijednosti u 2017.godini   Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za potpore malih vrijednosti u 2017.godini. Javni poziv raspisuje se za Programe i u okviru raspoloživih financijskih sredstava Proracuna kako slijedi:   Program: Zdravi grad raspoloživa financijska sredstva: 10.000 kn   Program: Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju raspoloživa financijska sredstva: 10.000 kn   Program: Javne potrebe u osnovno školskom  obrazovanju raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn   Program: Javne potrebe u srednje školskom  obrazovanju raspoloživa financijska sredstva: 20.000 kn   Program: Javne potrebe u kulturi raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn   Program: Javne potrebe u sportu raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn   Program: Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti raspoloživa financijska sredstva: 20.000 kn   Kriteriji i prioriteti temeljem kojih ce se utvrdivati prednost prijavljenog projekta/programa su: uskladenost sa Strategijom razvoja Grada Opatije 2014-2020. usmjerenost prema potrebama korisnika s podrucja Grada Opatije i njihova ukljucenost u razvoj i pracenje, novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojecih problema, ukljucivanje volontera (narocito s podrucja Grada Opatije), suradnja s drugim udrugama i partnerima s podrucja Grada Opatije, osigurani resursi za provedbu projekta/programa, uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz podrucja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Opatije (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popracenost, itd.), financiranje iz drugih izvora (PGŽ, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i slicno), uskladenost s terminima održavanja manifestacija od posebne važnosti za Grad ili gradskih ustanova.    Na Javni poziv se mogu prijaviti udruge te registrirane pravne i fizicke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.   Nece se razmatrati ponude podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Gradu Opatiji te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješce o programu/projektu za prethodnu godinu.   Javni poziv bit ce otvoren do kraja 2017.godine odnosno do iskorištenja raspoloživih proracunskih sredstava za pojedinu namjenu.   Odluku o financiranju pristiglih prijava na javni poziv donosi gradonacelnik u roku od 15 dana od dana zaprimljene prijave.   S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva Grad ce, u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke o financiranju, potpisati ugovor o financiranju.   Prijave se šalju preporucenom poštom na adresu GRAD OPATIJA, M.Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI 2017“ ili se predaju u pisarnici Grada Opatije, M.Tita 3, Opatija na obrascu koji je sastavni dio ovog javnog poziva i koji mora biti tocno i u cjelosti popunjen i ovjeren.   Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Opatije: www.opatija.hr kao i u pisarnici Grada, M.Tita 3, Opatija.   Ovaj Javni poziv objaviti ce se na oglasnoj ploci i web stranici Grada Opatije.   Gradonacelnik Ivo Dujmic, ing.,v.r.      

Opatija