Javno savjetovanje – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

Javno savjetovanje – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošću oko Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti. Javno savjetovanje otvoreno je zaključno s danom 02. studenoga 2021. godine do kada svi zainteresirani mogu sve primjedbe, prjedloge i/li komentare dostaviti  putem elektroničke pošte na adresu zlata.torbarina@opatija.hr na obrascu koji se nalazi u privitku.

 

_____________________________

Prema Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti naknade za umirovljenike bit će usklađene s visinom mirovine, odnosno visinom mjesečnih prihoda.

Predlaže se izmjena članaka 25a. i 25.b. na način da se visina naknade umirovljenicima uskladi ne samo s visinom mirovine već s ukupnim mjesečnim prihodima.

Visina pomoći za Uskrs i Božić najavljena u visini od:

  • 500 kn za umirovljenike s mirovinom do 4.000 kn,
  • 600 kn za umirovljenike s mirovinom do 3.000 kn te
  • 700 kn za umirovljenike s mirovinom do 2.000 kn

ovisit će o ukupnim mjesečnim prihodima koje će umirovljenici dokazivati, pored do sada tražene dokumentacije i s potvrdom o visini primitaka i dohodaka za prethodnu godinu, koji izdaje Porezna uprava.

U prihode se ne uračunavaju:

– novčane naknade i potpore po Zakonu o socijalnoj skrbi,

– socijalna pomoć i naknada koju osigurava Primorsko- goranska županija i Grad Opatija,

– doplatak za djecu,

– stipendije učenika i studenata,

– godišnji dar za božićne i uskrsne blagdane i dar za djecu do 15. godine života,

– novčana naknada za tjelesno oštećenje,

– ortopedski dodatak,

– doplatak za pomoć i njegu po odredbama drugih zakona,

– primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe,

– sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda.

 

Novina u prijedlogu je i mogućnost ostvarivanja pomoći za korisnike nacionalne naknade[1], a prema odredbama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe. Korisnici nacionalne naknade će, pored ispunjenog zahtjeva,  dostavljati samo rješenje o ostvarivanju prava na nacionalnu naknadu.

Zahtjevi za isplatu pomoći primat će se;

  • do kraja veljače 2022. – isplata pomoći za Uskrs i Božić
  • od 1. ožujka do 31. listopada 2022. za pomoć za Božić.

Ovime se uvažavaju primjedbe građana da se produži rok za predaju zahtjeva, međutim, podnošenje zahtjeva nakon 28. veljače 2022. znači isplatu samo božićnice!

S ciljem da se ujednače datumi za predaju zahtjeva, skrećemo pozornost da se skraćuje rok za predaju zahtjeva za dopunsko zdravstveno osiguranje s kraja studenog na kraj listopada!

Napominjemo da se cenzus prihoda primjenjuje po osobi, a ne članovima obitelji odnosno kućanstva.

Od ostalih prava, predlaže se dopuna članka 19. Odluke, a koji se odnosi na naknade za novorođenu djecu. Strani državljani s boravištem u Opatiji pet i više godina, ostvaruju pravo na naknadu za novorođeno dijete kao i hrvatski državljani s prebivalištem od pet godina i više.

Ostali podnositelji zahtjeva koji u Opatiji nemaju prebivalište ili boravište pet i više godina ostvaruju pravo na naknadu za novorođeno dijete u visini od 1.500 kn.  U skladu s navedenim, predlaže se dopuna članka 19. kako je navedeno u daljnjem tekstu.

Na kraju, mijenjaju se završne odredbe na način da se izmjene i dopune Odluke primjenjuju od 1. siječnja 2022.godine.

 

[1] Članak 4. Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe; Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva.

Članak 9., stavak 1.; Nacionalna naknada za starije osobe iznosi 800,00 kuna mjesečno.

Priloženi dokumenti

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija