Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o komunalnom doprinosu

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o komunalnom doprinosu

Sve primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Grad Opatija, M.Tita 3, ili putem e-pošte na adresu info@opatija.hr PRIJELDOG ODLUKE O B R A Z L O Ž E N J E Nacrta Odluke o komunalnom doprinosu   Dana 04. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji je objavljen u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske broj 68/18 dana 27. srpnja 2018. godine Suglasno clanku 130. stavak 1. novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti Odluku o komunalnom doprinosu, u skladu s clankom 78. Zakona, u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona. U odnosu na dosadašnji sustav obracuna i postupak utvrdivanja komunalnog doprinosa novi Zakon donosi odredene novine kako se to navodi u nastavku. U prvom redu promijenjen je obveznik komunalnog doprinosa. Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu, koji je stupanjem na snagu novog Zakona, prestao važiti, obveznik placanja komunalnog doprinosa bio je „vlasnik gradevne cestice na kojoj se gradi gradevina, odnosno investitor“. Prema novom Zakonu obveznik placanja komunalnog doprinosa je „vlasnik zemljišta na kojem se gradi gradevina“, odnosno investitor ako je to osoba razlicita od vlasnika, samo ako je na njega od strane vlasnika prenesena pisanim ugovorom obveza placanja komunalnog doprinosa (clanak 77. Zakona). Investitor je inace, prema clanku 49. Zakona o gradnji („Narodne novine“ RH br. 153/13 i 20/17) pravna ili fizicka osoba u cije ime se gradi gradevina. Druga bitna novina vezana uz novi Zakon o komunalnom gospodarstvu je što rješenje o komunalnom doprinosu više obvezatno ne sadrži prema clanku 85. Zakona: „popis objekata i uredaja komunalne infrastrukture koje ce jedinice lokalne samouprave izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture“ ,kao ni „obvezu jedinice lokalne samouprave o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgradenost objekata i uredaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava „. To znaci da se briše iz sustava institut razmjernog povrata sredstava uplacenog komunalnog doprinosa, po rješenju o komunalnom doprinosu, u odnosu na izgradenost objekta i uredaja komunalne infrastrukture prema Programu i ostvareni priliv sredstava, ukoliko Grad Opatija ne bi izvršio svoju obvezu izgradnje svih objekata po godišnjem Programu u ciju izgradnju su trebala biti uložena sredstva komunalnog doprinosa prema rješenju o komunalnom doprinosu. Treca bitna novina je što prema Zakonu (clanak 78.) Odluka o komunalnom doprinosu ne sadrži više izvore sredstava iz kojih ce se namiriti iznos komunalnog doprinosa za slucaj potpunog ili djelomicnog oslobadanja od placanja komunalnog doprinosa. Prema važecoj Odluci o komunalnom doprinosu Grada Opatije (clanak 12 Odluke) sredstva za namirenje komunalnog doprinosa koji se ne naplacuje zbog potpunog ili djelomicnog oslobadanja od placanja komunalnog doprinosa osiguravaju se u Proracunu Grada Opatije iz drugih izvora Proracuna. To znaci, da prema novom Zakonu nije više potrebno posebno osiguravati nenaplacena sredstva u slucaju potpunog ili djelomicnog oslobadanja od placanja komunalnog doprinosa.  Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu uvodi i novinu u slucaju ako je naknadno izmijenjena gradevinska dozvola ili drugi akt za gradenje. Prema clanku 87. Zakona, u tom slucaju je potrebno izmijeniti izvršno odnosno pravomocno rješenje o komunalnom doprinosu i obracunati komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima iz izmijenjenog odobrenja za gradnju i odrediti placanje komunalnog doprinosa odnosno povrat razlike komunalnog doprinosa (ako je izmijenjenim rješenjem obracunat manji komunalni doprinos u odnosu na ranije obracunat po osnovnom odobrenju za gradnju), u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu u skladu s kojom je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno. U sustavu važece Odluke o komunalnom doprinosu Grada Opatije i Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je prestao važiti, ukoliko je temeljem izmijenjene gradevinske dozvole obracunat manji komunalni doprinos nije bilo obveze Grada Opatije za povrat više uplacenog komunalnog doprinosa.    Isto tako, prema clanku 88. Zakona ako je gradevinska dozvola ili drugi akt za gradenje naknadno proglašen ništavim ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora Grad Opatija ce po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa poništiti izvršno odnosno pravomocno rješenje o komunalnom doprinosu i odrediti povrat uplacenog komunalnog doprinosa u roku koji ne može biti dulji od dvije godine dana od dana izvršnosti rješenja. Clankom 89. Zakona uvodi se i jedna potpuno nova institucija u sustavu komunalnog doprinosa, a to je pravo obveznika komunalnog doprinosa da mu se uplaceni komunalni doprinos uracuna  kao placeni dio komunalnog doprinosa za gradenje na istom ili drugom zemljištu na podrucju Grada Opatije ako to on zatraži, u slucaju kada mu je gradevinska dozvola po kojoj je placen komunalni doprinos prestala važiti jer gradenje nije zapoceto ili mu je gradevinska dozvola odnosno drugi akt za gradenje poništen na njegov zahtjev ili suglasnost. Novi Zakon u clanku 83. stavak 2. zadržava instituciju, iz clanka 33. prijašnjeg Zakona, o prebivanju potraživanja obveznika komunalnog doprinosa, odnosno priznavanju njegovog potraživanja prema Gradu Opatiji, s osnova njegovog ulaganja u komunalnu i drugu infrastrukturu koja služi njegovom zemljištu ili gradevini u iznos komunalnog doprinosa temeljem sklopljenog Ugovora s Gradom Opatija. Razlika je jedino u tome što se sada ustvari radi o primjeni odredbe clanka 165. Zakona o prostornom uredenju („Narodne novine“ RH br. 153/13 i 65/17) kojom je propisana mogucnost prebijanja potraživanja obveznika s njegovom obvezom placanja komunalnog doprinosa. Razlika je isto tako u tome, što prema navedenom clanku 33. prijašnjeg Zakona, mogli su se prebijati samo troškovi ulaganja u izgradnju nerazvrstane ceste kao komunalne infrastrukture, a po novom sustavu ispada da se mogu prebijati troškovi ulaganja u bilo koje objekte komunalne infrastrukture koji su odredeni clankom 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu kao i ulaganja u „drugu infrastrukturu“. Suglasno clanku 78. Zakona pripremljen je nacrt nove Odluke o komunalnom doprinosu Grada Opatije koja po Zakonu mora sadržavati : zone na podrucju Grada Opatije za placanje komunalnog doprinosa, jedinicnu vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama, nacin i rokovi placanja komunalnog doprinosa, opce uvjete i razloge za djelomicno ili potpuno oslobadanje od placanja komunalnog doprinosa. U novi tekst Odluke uglavnom se prenosi tekst postojece Odluke o komunalnom doprinosu koji prestaje važiti uz odredene novine koje se navode u nastavku. Zone za placanje komunalnog doprinosa u Gradu Opatiji po naseljima i jedinicne vrijednosti komunalnog doprinosa u zonama su ostale iste ( clanaka 2. Odluke) kao i u postojecoj Odluci , jedino što se sada po novom Zakonu odreduju samo jedinicne vrijednosti komunalnog doprinosa po zonama , a ne više kao do sada jedinicne vrijednosti komunalnog doprinosa „po vrsti objekata i uredaja komunalne infrastrukture“.  Tu treba reci da je ostala odredba u clanku 79. stavak 2. Zakona po kojoj jedinicna vrijednost komunalnog doprinosa za I zonu ne može biti viša od 10% prosjecnih troškova gradenja kubnog metra gradevine u Republici Hrvatskoj koju objavljuje ministar nadležan za graditeljstvo. Zadnji objavljeni troškovi gradnje kubnog metra etalonske gradevine u Republici Hrvatskoj iznose 1.382,86 kuna po prostornom metru ( „Narodne novine“ RH br. 59/10) , tako da je jedinicna vrijednost komunalnog doprinosa za I zonu u Gradu Opatiji odredena u iznosu od 138,00 Kn/ m3. Treba reci da taj podatak po novom Zakonu ostaje na snazi dok ministar ne objavi novi podatak (clanak 127. Zakona). Ako ministar objavi novi podatak onda ce se morati mijenjati i Odluka kada je u pitanju jedinicna vrijednost komunalnog doprinosa. Novi tekst odluke ukljucuje i pojam ozakonjenja zgrada kao osnove za utvrdivanje komunalnog doprinosa prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama („Narodne novine“ RH br. 86/12, 143/13 i 20/17) što je kao pojam ukljuceno i u novi Zakon o komunalnom gospodarstvu.  Rok placanja komunalnog doprinosa ostao je isti i iznosi 15 (petnaest) dana od dana izvršnosti rješenja (clanak 5. Odluke), s time da se u Odluci naznacuje da je za ozakonjenje zgrada suglasno clanku 22. navedenog Zakona moguca odgoda placanja za godinu dana od dana izvršnosti rješenja. Isto tako, ostala je ista odredba Odluke o mogucnosti obrocnog placanja komunalnog doprinosa (clanak 6. Odluke). Clankom 4. Odluke odredeno je po uzoru na clanak 22. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama da u slucaju kada postoji više suvlasnika zemljišta da svaki suvlasnik placa komunalni doprinos razmjerno svojem suvlasnickom dijelu, odnosno da se u slucaju više investitora kao obveznika doprinosa komunalni doprinos odreduje za svakoga u jednakom dijelu , osim ako ugovorom s vlasnikom nije odreden neki drugaciji udio investitora u placanju komunalnog doprinosa. Time s iskljucuje kao mogucnost da se više obveznika pojavljuju kao suobveznici u placanju komunalnog doprinosa. Naime, prema clanku 83. stavak 3. Zakona, rješenje o komunalnom doprinosu ovršava se prema zakonu kojim se ureduje odnos izmedu poreznih obveznika (Opci porezni zakon – „Narodne novine“ RH br. 115/16), a prema tom zakonu postoji pojam poreznog obveznika i poreznog jamca, pri cemu svaki od njih mora imati svoj identifikacijski broj (clanak 3. stavak 2. Odluke), tako da više istovremenih obveznika ne mogu biti stranke u postupku ovrhe.  Clankom 77. Zakona propisane su taksativno gradevine za ciju izgradnju se ne placa komunalni doprinos, što je isto tako novina u odnosu na prijašnji Zakon. Osim toga, Odlukom su propisani slucajevi potpunog oslobadanja placanja komunalnog doprinosa (clanak 7. Odluke). Kao i u dosadašnjoj Odluci potpuno se oslobadaju placanja komunalnog doprinosa Grad Opatija i trgovacko društvo ili ustanova u kojoj je Grad Opatija osnivac, u slucaju kada se radi o gradevini koja služi obavljanju djelatnosti trgovackog društva ili ustanove. Dosadašnje odredbe Odluke kojima se omogucavalo umanjeno placanje komunalnog doprinosa u smislu njegovog djelomicnog oslobadanja prenesene su i u novu Odluku (clanci 8-13 Odluke). U ovom dijelu je Odluka dopunjena jednim novim slucajem djelomicnog oslobadanja komunalnog doprinosa (clanak 11. Odluke) cija je osnovna svrha poticanje izgradnje hotela, apartmana i kuca za odmor kao poslovnih ugostiteljskih gradevina za smještaj gostiju s pet zvjezdica kao i rekonstrukcija istih gradevina za smještaj gostiju, radi povecanje kategorizacije na 4 ili 5 zvjezdica  prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 56/2016) i Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj („Narodne novine“ RH br. 54/2016), što je u skladu sa Strategijom razvoja Grada Opatije 2014.-2020., u smislu poticanja ulaganja u smještajne kapacitete više kategorije od 4 i 5 zvjezdica, što znacajno povecava kvalitetu turisticke ponude u Gradu Opatiji. Obveznik bi se prema clanku 11. Odluke djelomicno oslobodio placanja komunalnog doprinosa u 20%-tnom iznosu komunalnog doprinosa za izgradnju gradevine sa 5 zvjezdica ili za rekonstrukciju gradevine kojoj se povecava kategorizacija na 5 zvjezdica, odnosno djelomicno oslobodio placanja komunalnog doprinosa u 10%-tnom iznosu komunalnog doprinosa za rekonstrukciju gradevine kojoj se povecava kategorizacija na 4 zvjezdica. Ako za primjer uzmemo izgradnju club-hotela IKA onda treba utvrditi da je za izgradnju utvrden komunalni doprinos u iznosu od 1.290.368,78 Kn,  pa bi se prema clanku 11. Odluke da je on bio na snazi u trenutku utvrdivanja doprinosa, obvezniku izvršio povrat 20% iznosa od 258.073,76 Kn. Korekcija je izvršena i dopunjenim clankom 14. Odluke u dijelu umanjenja komunalnog doprinosa u smislu da se umanjenja komunalnog doprinosa u smislu djelomicnog oslobadanja iz clanka 8. do 13. ove Odluke ne mogu kumulirati, vec ce se obvezniku izvršiti obracun po osnovu onog koji je za njega povoljniji. Što se tice povrata komunalnog doprinosa (clanak 15. Odluke), povrat je predviden kao i u dosadašnjoj odredbi clanka 14. Odluke u slucaju kada obveznik nije zapoceo s gradnjom tijekom važenja odobrenja za gradnju. Samo ako obveznik iskoristi to svoje pravo za povrat onda više ne može tražiti da mu se komunalni doprinos uracuna prilikom gradnje druge gradevine na istom ili drugom zemljištu na podrucju Grada Opatije prema clanku 89. Zakona. Drugi slucaj povrata komunalnog doprinosa predviden je prema clanku 88. Zakona ako je gradevinska dozvola odnosno drugi akt za gradenje naknadno oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili suglasnosti investitora, kada ce po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa Grad Opatija poništiti pravomocno rješenje o komunalnom doprinosu i odredit ce povrat uplacenog komunalnog doprinosa u roku koji ne može biti dulji od dvije godine. U Opatiji, 24.10.2018. godine                                                                     GRADONACELNIK:                                                                        Ivo  Dujmic, ing.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija