Javno savjetovanje oko Nacrta Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošcu oko Nacrta prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora.             Javno savjetovanje otvoreno je do 23. lipnja 2020. godine. Javno savjetovanje otvoreno je u kracem roku iz razloga što ce se navedeni Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora[1] predložiti kao dopuna Dnevnog reda za 35. sjednicu Gradskog vijeca Grada Opatije koja ce se održati 24. lipnja 2020. godine, ali i zbog cinjenice da se ovim Nacrtom Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke ista mijenja jedino u dijelu koja se odnose na sredstva osiguranja (izmjena cl. 8a), dok se odredbe Odluke temeljem koji se odreduje visina zakupnine, koeficijenti položajne zone i koeficijenti namjene i dr. ne mijenjaju. Sve primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na mail adresu [email protected]   OBRAZAC    OBRAZLOŽENJE:             Povodom zaprimljene inicijative i prijedloga Udruge ugostitelja Primorsko-goranske županije i Udruženja obrtnika Opatija, Matulji, Lovran i Mošcenicka Draga za promjenu sredstava osiguranja koje Grad Opatija potražuje kao zakupodavac poslovnih prostora, a radi osiguranja placanja novcanih tražbina s osnova zakupnine, kamata i troškova korištenja poslovnog prostora, ovim Prijedlogom Nacrta Odluke o izmjeni Odluke predlažemo izmjenu postojecih sredstva osiguranja sadržanih u cl. 8.a Odluke.             Naime, Udruga ugostitelja Primorsko-goranske županije u prijedlogu za izmjenu sredstva osiguranja navode da su postojeca sredstva osiguranja sadržana u cl. 8a Odluke financijskih otegotne naravi zbog cinjenice da je trošak naknade za izdavanje petogodišnje bankarske garancije  daleko veci od troška naknade za izdavanje jednogodišnjih garancija. Mišljenja su da se praksa jednogodišnje bankarske garancije  pokazala i više nego zadovoljavajuca, kako za zakupnike poslovnih prostora, tako i za zakupodavce te predlažu izmjenu postojecih sredstva osiguranja.             Uvažavajuci utjecaj pandemije i globalno širenje zaraze COVID-19 virusom u prethodnom razdoblju, a koje su negativno utjecale i na zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije, predložena izmjena Odluke u dijelu sredstva osiguranja ima za cilj ublažavanje negativnih posljedica te olakšavanje pristupa poslovnim prostorima uz druga zadovoljavajuca sredstva osiguranja. Na taj nacin, zakupnicima poslovnom prostora, ublažit ce se financijske obveze koje proizlaze iz zakupnog odnosa.             Slijedom navedenog, predlažemo izmjenu postojeceg cl. 8a stavka 1. i 2., na nacin da se zakupnik obvezuje dostaviti umjesto bezuvjetne bankarske garancije u visini ugovorene petogodišnje zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini ugovorene šestomjesecne zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, s klauzulom „bez prigovora“ odnosno „plativo na prvi poziv“ koja vrijedi za razdoblje od 1 godine, uz obvezu zakupnika da najkasnije 30 dana prije isteka važece bankarske garancije dostavi Gradu Opatiji novu bezuvjetnu bankarsku garanciju za svako sljedece razdoblje za koje je garancija izdana sve do isteka roka na koji je Ugovor o zakupu sklopljen.            Imajuci na umu razlicitost boniteta zakupnika poslovnih prostora kao alternativno sredstvo osiguranja predlažemo da umjesto bankarske garancije zakupnik može ponuditi kao sredstvo osiguranja novcani polog u visini ugovorene tromjesecne zakupnine s porezom na dodanu vrijednost. Novcani polog zadržava se kao sredstvo osiguranja za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o zakupu. Ukoliko zakupnik u roku od 30 dana od dospijeca ne podmiri dospjelu/e obvezu/e koje proizlazi/e iz zakupnog odnosa Grad Opatija ovlašten je dospjelu/e, a nepodmirenu/e obvezu/e naplatiti iz novacenog pologa. U tom slucaju zakupnik je dužan u roku od 8 dana od dostave Poziva za uplatu uplatiti novcani polog, odnosno traženi iznos, u protivnom se Ugovor o zakupu otkazuje.    Takoder, predlažemo i izmjenu u odnosu na postojecu obvezu zakupnika, da osim dostave bjanko zadužnicu/e fizicke osobe odnosno zakupnika pravne osobe, dostavi i bjanko zadužnicu/e zakonskog zastupnika pravne osobe izdanu/e do iznosa koji pokriva iznos ugovorene petogodišnje zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, iz razloga što se ista u praski pokazala nesvrsishodna. Napominjemo da ovim prijedlogom u odnosu za iznos godišnje ugovorene zakupnine s porezom na dodanu vrijednost u visini manjoj od 100.000,00 kuna, ostaje obveza dostave bjanko zadužnicu/e zakupnika fizicke osobe odnosno zakupnika pravne osobe izdanu/e do iznosa koji pokriva iznos ugovorene petogodišnje zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, solemniziranu/e po javnom bilježniku     GRADONACELNIK     Ivo Dujmic, ing., v.r. Opatija, 18. lipnja 2020. godine.   [1] »Službene novine PGŽ« br. 11/ 12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16, 35/17, 07/19 i 19/19-proc.tekst, 22/19-ispr., 23/19, 03/20 i 06/20 – dalje u tekstu Odluka.  

Opatija