Javno savjetovanje – Prijedlog Proračuna za 2021. godinu

Grad Opatija ovim putem poziva sve zainteresirane na ukljucivanje u Javno savjetovanje na Prijedlog Proracuna Grada Opatije za 2021. godinu te Projekciju za 2022. i 2023. godinu. U materijalima se nalazi Obrazloženje Proracuna, Opci dio proracuna te posebni dio Proracuna Opci dio Proracuna cini Racun prihoda i rashoda i Racun financiranja, odnosno ukupno prihodi i primici te rashodi i izdaci po vrstama (ekonomskoj klasifikaciji). Posebni dio Proracuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proracuna i proracunskih korisnika iskazanim po vrstama, rasporedenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Isticemo da svi prijedlozi/amandmani moraju biti sastavljeni na nacin da se ne mijenja ukupna visina Proracuna, vec ako se predlaže povecanje/smanjenje odredene stavke (Razdjel, Glava, Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje. Takoder bi prijedlog trebao sadržavati ime/naziv predlagatelja te obrazloženje.   U nastavku prikazujemo primjer amandmana na Proracun: PREDLAGATELJ PRIJEDLOG   OBRAZLOŽENJE STAVKA PRORACUNA STAVKA PRORACUNA     RAZDJEL 2, Glava: Upravni odjel  za financije i društvene djelatnosti, Program: Manifestacije i obljetnice, Aktivnost: Manifestacije u organizaciji Udruga: smanjenje od 50.000 kn RAZDJEL 1, Glava: Upravni odjel za lokalni politicki sustav i upravljanje imovinom, Program: redovni programi UOLPSUI, Aktivnost: Potpore Aktivnostima drugih korisnika: Povecanje od 50.000 kna       Jedno od najvažnijih nacela Proracuna je da isti mora biti uravnotežen = ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.  Prihodi koji nemaju tocno utvrdenu namjenu – nenamjenski prihodi (porezi, zakup, ostali prihodi) mogu biti usmjereni na sve vrste rashoda, a u Gradu Opatiji uglavnom se troše za: javne potrebe, rashode za zaposlene i materijalne rashode Grada i proracunskih korisnika. S druge strane Rashodi Proracuna mogu biti zadani (obvezni) i fakultativni. Zadani rashodi (zakonske obveze JLS) Otplate kredita, Predškolski odgoj, Osnovno školsko obrazovanje (iz državnog proracuna se osiguravaju sredstva za place djelatnika, država definira minimalni standard koji se financira iz decentraliziranih sredstava poreza na dohodak) Održavanje objekata i uredaja komunalne infrastrukture Gradnja objekata i uredaja komunalne infrastrukture Protupožarna zaštita (država definira minimalni standard za rad vatrogasnih postrojbi koji se financira iz decentraliziranih sredstava poreza na dohodak) Place i materijalni rashodi strucnih službi Grada i ustanova JLS Fakultativni rashodi odnose se na osiguravanje dodatnih standarda u javnim potrebama Javne potrebe u kulturi (manifestacije, redovan rad udruga u kulturi…) Javne potrebe u sportu Socijalni programi i zdravstvena zaštita Financiranje rada udruga i ustanova Srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendije, pokazne karte, projekti i aktivnosti srednjih škola i sl.) dodatni programi u predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju (iznad minimalnog standarda) Protupožarna zaštita iznad minimalnog standarda                                                                            Sukladno Zakonu o proracunu amandmani se NE mogu davati na Program: otplate kredita odnosno ne mogu biti vezani uz kreditno zaduženje Grada kao i na Proracunsku rezervu. Nadalje, sukladno namjeni izvora financiranja amandmani koji se odnose na Program gradnje komunalne infrastrukture mogu biti iskljucivo vezani uz rashode unutar toga Programa (radi namjenskih sredstava). Amandmani vezani uz stavke unutar programa održavanja takoder u pravilu moraju biti vezani uz rashode unutar toga Programa, osim u visini nenamjenskih izvora za planiranih za realizaciju Programa. Amandmani vezani uz razvojne programe, kapitalna ulaganja u imovinu i prostorno plansku dokumentaciju mogu biti vezani iskljucivo uz rashode za te Programe. Po dovršetku javnog savjetovanja, a nakon razmatranja mogucih amandmana na prijedlog Proracuna, Gradskom vijecu ce se uputiti konacan prijedlog Proracuna za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Javno savjetovanje otvoreno je do 23. studenog 2020. godine. Sudionici u javnom savjetovanju mogu svoje prijedloge dostaviti poštom, osobno u pisarnicu Grada, putem e-maila na adresu: [email protected] na definiranom obrascu 

Opatija