Još par dana za predlaganje kandidata!

Podsjecamo zainteresirane ovlaštene predlagatelje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije da je rok za dostavu kandidatura 28. veljace 2019. godine. Pozivni natjecaj objavljen je 11.sijecnja 2019. i to za dodjelu sljedecih javnih priznanja: Imenovanje pocasnim gradaninom Grada Opatije Nagrada Grada Opatije za životno djelo Nagrada Grada Opatije  Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijecnika Gradskog vijeca, radna tijela Gradskog vijeca Grada Opatije (osim Ocjenjivackog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije), ovlaštena tijela pravnih osoba, politickih stranaka i udruga gradana.   Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se zakljucno do 28. veljace 2019. godine neposredno u pisarnicu Grada Opatije ili preporucenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije, ne otvarati“. Prijedlozi koji pristignu poštom nakon 28. veljace 2019. godine uzet ce se u razmatranje samo ako imaju žig pošte zakljucno s 28. veljace 2019. godine.      

Opatija