Natječaj za dodjelu stipendije "Dr. sc. Jadranko Crnić" za 2020. godinu

Natječaj za dodjelu stipendije "Dr. sc. Jadranko Crnić" za 2020. godinu

Na temelju clanka 5. i clanka 13. Odluke o stipendiranju studenata i studentica prava „Dr.sc. Jadranko Crnic“ (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 54/08), clanka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09, 7/13, 17/13, 3/18, 5/18-ispravak) i Zakljucka od 20. sijecnja 2020. godine, Gradonacelnik Grada Opatije raspisuje     N A T J E C A J ZA DODJELU STIPENDIJE  STUDENTU ILI STUDENTICI PRAVA „DR.SC. JADRANKO CRNIC“  ZA 2020. GODINU   I. Grad Opatija dodjeljuje jednu (1) stipendiju studentima i studenticama integriranoga sveucilišnog studija prava, odnosno studija prava prema ranijim propisima. II. Pavo na prijavu za dodjelu stipendije imaju studenti i studentice  koji ispunjavaju sljedece uvjete: da su državljani Republike Hrvatske da imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima da su redoviti studenti druge (2.) i viših godina studija koji su u prethodnoj akademskoj godini imali prosjek najmanje 4,00. III. Prijave se podnose na obrascu koji se može podici u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije. IV. Pristupnici za dodjelu stipendije uz prijavu prilaže sljedece dokumente: Potvrdu o upisu na studij prava za akademsku godinu 2019/2020. Prijepis ocjena prethodne godine studija Potvrdu/ugovor o primanju druge stipendije. Uz prijavu se može dostaviti: Pisma potpore (profesora, voditelja projekata, urednika strucnih publikacija, voditelja udruga te drugih fizickih i pravnih osoba relevantnih za razvoj zajednice) Kratak opis (do 500 rijeci) doprinosa lokalnoj zajednici (humanitarni rad i drugi oblici angažiranja na opcem dobru, nagrade na natjecanjima i sl.) V. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Gradu Opatija, osobno ili putem pošte na adresu Maršala Tita 3, Opatija, s naznakom “Natjecaj za stipendiju „Dr. sc. Jadranko Crnic“. Rok za dostavu prijave na natjecaj je 15 dana od dana objave natjecaja na web stranici Grada Opatije i obavijesti u dnevnom tisku.   VI. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku nece se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraca se podnositelju prijave.   VII. Gradonacelnik donosi odluku o odabiru korisnika stipendije u roku od 30 dana od zakljucenja natjecaja.   OBRAZAC     Opatija,  22. sijecnja 2020. GRADONACELNIK                                                                                                           Ivo Dujmic, ing.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija