Natječaj za dodjelu stipendije "Dr. sc. Jadranko Crnić"

Na temelju clanka 5. i clanka 13. Odluke o stipendiranju studenata i studentica prava „Dr.sc. Jadranko Crnic“ (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 54/08), clanka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09, 7/13, 17/13, 3/18, 5/18-ispravak) Gradonacelnik Grada Opatije raspisuje   N A T J E C A J ZA DODJELU STIPENDIJE  STUDENTU ILI STUDENTICI PRAVA „DR. SC. JADRANKO CRNIC“  ZA 2021. GODINU   I. Grad Opatija dodjeljuje jednu (1) stipendiju studentima i studenticama integriranoga sveucilišnog studija prava, odnosno studija prava prema ranijim propisima.   II. Pavo na prijavu za dodjelu stipendije imaju studenti i studentice  koji ispunjavaju sljedece uvjete: da su državljani Republike Hrvatske da imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima da su redoviti studenti druge (2.) i viših godina studija koji su u prethodnoj akademskoj godini imali prosjek najmanje 4,00.   III. Prijave se podnose na obrascu koji se može podici u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije.   IV. Pristupnici za dodjelu stipendije uz prijavu prilaže sljedece dokumente:   Potvrdu o upisu na studij prava za akademsku godinu 2020/2021. Prijepis ocjena prethodne godine studija Potvrdu/ugovor o primanju druge stipendije.   Uz prijavu se može dostaviti:   Pisma potpore (profesora, voditelja projekata, urednika strucnih publikacija, voditelja udruga te drugih fizickih i pravnih osoba relevantnih za razvoj zajednice) Kratak opis (do 500 rijeci) doprinosa lokalnoj zajednici (humanitarni rad i drugi oblici angažiranja na opcem dobru, nagrade na natjecanjima i sl.)   V. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Gradu Opatija, osobno ili putem pošte na adresu Maršala Tita 3, Opatija, s naznakom “Natjecaj za stipendiju „Dr. sc. Jadranko Crnic“. Rok za dostavu prijave na natjecaj je 15 dana od dana objave natjecaja web stranici Grada Opatije i obavijesti u dnevnom tisku.           VI. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku nece se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraca se podnositelju prijave.     VII. Gradonacelnik donosi odluku o odabiru korisnika stipendije u roku od 30 dana od zakljucenja natjecaja.     KLASA: 604-01/20-01/5 URBROJ: 2156/01-03-20-6 Opatija, 19.10.2020.   GRADONACELNIK                                                                                                                    Ivo Dujmic, ing.    

Opatija