Natječaj za dodjelu stipendije studentici ili studentu prava “Dr. sc. Jadranko Crnić”za akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 5. i članka 13. Odluke o stipendiranju studenata i studentica prava ”Dr. sc. Jadranko Crnić” (”Službene novine Primorsko-goranske županije broj 54/08), članka 44. Statuta Grada Opatije (”Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21 i Odluke od 05.10.2021. godine, Gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

               N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTU ILI STUDENTICI PRAVA

”DR. SC. JADRANKO CRNIĆ” ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

 

I.  Grad Opatija dodjeljuje jednu (1) stipendiju studentima i studenticama integriranoga sveučilišnog studija prava, odnosno studija prava prema ranijim propisima.

II. Pravo na prijavu za dodjelu stipendije imaju studenti i studentice koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima
  • da su redoviti studenti druge (2.) i viših godina studija koji su u prethodnoj akademskoj godini imali prosjek najmanje 4,00.

III. Prijave se podnose na obrascu koji se može podići u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije.

IV. Pristupnici za dodjelu stipendije uz prijavu prilažu sljedeće dokumente:

  1. Potvrdu o upisu na studij prava za akademsku godinu 2021./2022.
  2. Prijepis ocjena prethodne godine studija
  3. Potvrdu/ugovor o primanju druge stipendije.

Uz prijavu se može dostaviti:

  1. Pisma potpore (profesora, voditelja projekata, urednika stručnih publikacija, voditelja udruga te drugih fizičkih i pravnih osoba relevantnih za razvoj zajednice)
  2. Kratak opis (do 500 riječi) doprinosa lokalnoj zajednici (humanitarni rad i drugi oblici angažiranja na općem dobru, nagrade na natjecanjima i sl.)

V. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Gradu Opatija, osobno ili putem pošte na adresu Maršala Tita 3, Opatija, s naznakom Natječaj za stipendiju ”Dr. sc. Jadranko Crnić”.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Opatije i obavijesti u dnevnom tisku.

VI. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

VII. Gradonačelnik donosi odluku o odabiru korisnika stipendije u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

 

KLASA: 604-01/21-01/2

URBROJ: 2156/01-03-21-3

Opatija, 07.10.2021.

 

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag. oec., v.r.

 

Priloženi dokumenti

Opatija