Natječaj za dodjelu u zakup poslovnog prostora

Na temelju clanka 3. toc.5 ., Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/12,39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16, 35/17, 07/19, 22/19-ispr. 23/19, 03/20, 06/20, 18/20 i 22/20), Gradonacelnik Grada Opatije raspisuje   N A T J E C A J ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA                Predmet zakupa je poslovni prostor u  Opatiji, na adresi M. Tita 3, ukupne površine  42,00 m² koji se nalazi u suterenu zgrade Gradske uprave Grada Opatije.   stanje prostora: ureden poslovni prostor, energetski razred: D namjena: djelatnost buffeta Napomena: radno vrijeme objekta istovjetno je radnom vremenu Gradske uprave, a zakupnik ce biti obvezan za potrebe protokola i drugih aktivnosti koje bi se odvijale izvan redovnog radnog vremena osigurati pružanje ugostiteljskih usluga.       Pružanje ugostiteljskih usluga primarno je namijenjeno potrebama zaposlenih djelatnika Gradske uprave, kao i potrebama protokola i drugih aktivnosti, a pružanje usluga trecim osobama dozvoljeno je samo ukoliko se radi o strankama gradskih služi cije zadržavanje u poslovnom prostoru nece remetiti rad i mir. pocetni iznos mjesecne zakupnine: 630,00 kuna uvecano za iznos PDV-a, trajanje zakupa: 5 godina.     PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:         Osnovne podatke o natjecateljima: za ponudaca fizicke osobe (ime i prezime ponudaca, prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB) zajedno sa izjavom o zaštiti osobnih podataka u kojoj ponudac daje suglasnost na obradu i objavljivanje osobnih podataka u svrhu natjecajnog postupka), za ponudaca, pravnu osobu – obvezu dostave podatka o pravnoj osobni (tvrtka i sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime zakonskog zastupnika ponudaca, njegovo prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB). podatke o dosadašnjem radu natjecatelja (ponudaca), dokaz da ponudac ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je odredena kao namjena poslovnog prostora, izjavu ponudaca da se u prijavi na natjecaj poziva na pravo prednosti za sklapanje ugovora o zakupu na temelju cl. 132 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i clanovima njihovih obitelji, dokaz kojim dokazuje svoj status i izjavu da nema sklopljen ugovor o zakupu drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren, izjavu natjecatelja da ce najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu dostaviti Gradu Opatiji sredstva osiguranja propisana cl. 8.a Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora ovisno o visini godišnje ugovorene zakupnine s porezom na dodanu vrijednost i to za: iznos godišnje ugovorene zakupnine s porezom na dodanu vrijednost u visini manjoj od 100.000,00 kuna, bjanko zadužnicu/e zakupnika fizicke osobe odnosno zakupnika pravne osobe izdanu/e do iznosa koja/e pokriva/ju iznos ugovorene petogodišnje zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, solemniziranu/e po javnom bilježniku, za iznos godišnje ugovorene zakupnine s porezom na dodanu vrijednost od 100.000,00 kuna i više: bjanko zadužnicu/e zakupnika fizicke osobe odnosno zakupnika pravne osobe izdanu/e do iznosa ugovorene petogodišnje zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, solemniziranu/e po javnom bilježniku, bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini ugovorene šestomjesecne zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, s klauzulom »bez prigovora« odnosno »plativo na prvi poziv« koja vrijedi za razdoblje od 1 godine, uz obvezu zakupnika da najkasnije 30 dana prije isteka važece bankarske garancije dostavi Gradu Opatiji novu bezuvjetnu bankarsku garanciju za svako sljedece razdoblje za koje je garancija izdana sve do isteka roka na koji je Ugovor o zakupu sklopljen. U slucaju da zakupnik najkasnije 30 dana prije isteka važece bankarske garancije ne dostavi Gradu Opatiji novu bankarsku garanciju za sljedece razdoblje, Grad Opatija ovlašten je podnijeti zahtjev za placanje po izdanoj bankarskoj garanciji. umjesto bankarske garancije zakupnik može ponuditi kao sredstvo osiguranja novcani polog u visini ugovorene tromjesecne zakupnine s porezom na dodanu vrijednost. Novcani polog zadržava se kao sredstvo osiguranja za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o zakupu. Ukoliko zakupnik u roku od 30 dana od dospijeca ne podmiri dospjelu/e obvezu/e koje proizlazi/e iz zakupnog odnosa Grad Opatija ovlašten je dospjelu/e, a nepodmirenu/e obvezu/e naplatiti iz novacenog pologa. U tom slucaju zakupnik je dužan u roku od 8 dana od dostave Poziva za uplatu uplatiti novcani polog, odnosno traženi iznos, u protivnom se Ugovor o zakupu otkazuje. izjavu natjecatelja da je upoznat da je Grad Opatija ovlašten iz sredstva osiguranja podmiriti neplacenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate, izjavu natjecatelja da prihvaca opce uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošcu prostora koji se daje u zakup, izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor ureden, izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da ce, ako bude izabran najpovoljnijim ponudacem, sve radove uredenja prostora izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru, opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja ce se pružati, dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa pocetne mjesecne zakupnine uvecano za iznos PDV-a. Izabrani ponudac gubi pravo na povrat pologa u slucaju da ne zakljuci ugovor o zakupu ili prilikom zakljucenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natjecajem. Po zakljucenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja placanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu).    Jamcevina se uplacuje na racun Grada Opatije, IBAN: HR5723600001830200000 Proracun Grada Opatije, poziv na broj: HR68 7811- OIB za fizicke osobe ili za pravne osobe.    Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava. Ponude onih ponudaca koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponudaca kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda placanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova placanja,  nece se razmatrati.             KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:             – najpovoljnijom ponudom smatrat ce se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natjecaja sadrži i najviši iznos zakupnine. Poslovni prostor može se pogledati dana 07. kolovoza 2020. godine (petak) od 09.00 do 09.30 sati i izvršiti uvid u Zapisnik sa utvrdenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.             DOSTAVLJANJE PONUDA:             – pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, M. Tita 3, Opatija, sa naznakom “ZA NATJECAJ – POSLOVNI PROSTOR U OPATIJI, M. TITA 3., – NE OTVARATI” najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natjecaja.             Ponuda za natjecaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponudaci mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 09,00 – 14,00 sati ili na Internet stranicama Grada (http://www.opatija.hr/hr/obrasci/).             Javno otvaranje ponuda održati ce se u utorak 25. kolovoza 2020. godine u 13,00 sati u zgradi Grada Opatije – vijecnica, M. Tita 3. Uvodenje u posjed odmah po potpisivanju ugovora.             Zakupnik je dužan poceti obavljati djelatnost u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o zakupu.             Komisija nece uzeti u razmatranje ponude ponudaca koji po bilo kojoj osnovi na dan zakljucenja natjecaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponudaca  kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda placanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova placanja.              Gradonacelnik zadržava pravo da po provedenom natjecajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponudaca.   KLASA: 372-01/20-01/48 URBROJ:2156/01-03/01-20-3 GRADONACELNIK   Ivo Dujmic, ing. v.r.  

Opatija