Natječaj za imenovanje glavnog urednika/ce Lista Opatija

Uredivacki savjet za gradski list “Opatija”, na temelju clanka 3. stavka 1. Odluke o osnivanju Uredivackog savjeta za gradski list “Opatija” (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 20/00, 38/06, 6/09 i 27/17), raspisuje   NATJECAJ za imenovanje glavnog urednika/glavne urednice gradskog lista “Opatija”               Glavnim urednikom/glavnom urednicom gradskog lista “Opatija” može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedece uvjete:             – magistar struke ili strucni specijalist novinarstva, društvene ili humanisticke struke (što odgovara visokoj strucnoj spremi sukladno prijašnjim propisima),             – najmanje pet godina iskustva u tiskanim medijima ili deset godina u ostalim medijima,             – dvije godine iskustva na uredivackim ili slicnim poslovima.               Kandidati/kandidatkinje su dužni uz prijavu dostaviti preslike dokaza o ispunjavanju natjecajnih uvjeta te plan rada.              Glavnim urednikom/glavnom urednicom ne može biti imenovana osoba koja uživa imunitet od kaznene odgovornosti, niti stranacki dužnosnik. Kandidati/kandidatkinje su dužni uz prijavu dostaviti vlastorucno potpisanu izjavu da ne uživaju imunitet od kaznene odgovornosti i da nisu              stranacki dužnosnici. Izjava se dostavlja u izvorniku, nije ju potrebno ovjeravati.              S izabranim kandidatom/kandidatkinjom sklapa se ugovor o autorskom djelu, a nakon uvida u izvornike dokumenata priložene prijavi. Ugovor se sklapa na dvije godine, uz otkazni rok od tri mjeseca.             Glavnog urednika gradskog lista “Opatija” imenuje Gradsko vijece na prijedlog Uredivackog savjeta.               Prijave se podnose u roku od osam dana od objavljivanja natjecaja, na adresu: Grad Opatija, Uredivacki savjet za gradski list “Opatija” (s naznakom: “za natjecaj – glavni urednik”), Maršala Tita 3, 51410 Opatija.             Nepotpune ili nepravovremene prijave nece biti razmatrane.   PREDSJEDNIK URE?IVACKOG SAVJETA            Andrej Pošcic, v.r.

Opatija