Natječaj za prijam u službu

U današnjem broju “Narodnih novina” objavljen je natječaj za prijam u službu u Grad Opatiju, Upravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo, na neodređeno vrijeme, na sljedeća radna mjesta:

  1. viši stručni suradnik za gospodarstvo (1 izvršitelj- m/ž)
  2. viši stručni suradnik za informatiku (1 izvršitelj- m/ž)

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije je ponedjeljak- 13. veljače 2023. godine.

 

  1. Radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo:

Opis poslova: Predlaže i provodi gradske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva, surađuje u izradi proračuna za programe poticaja gospodarstvu te izvršenje istoga, sastavlja nacrte i prati izvršenje ugovora, sastavlja naloge za isplatu po ugovorima, vodi evidencije, sastavlja izvješća o učincima provedbe programa, surađuje s poduzetničkim institucijama te pruža informacije poduzetnicima, prati analize gospodarskih kretanja na području Grada,  obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,65, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 563,81 EUR bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave i gospodarstva:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c

– Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09 i 110/21) članci 79.-81.,  članci 96.-98., 105.-110.

– Zakon o državnim potporama (“Narodne novine” broj 47/2014 i 69/2017) cijeli tekst

– Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 29/18 i 32/19) cijeli tekst

– Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) cijeli tekst

– Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (“Narodne novine” broj 93/13, 114/13, 41/14, 57/18 i 138/21) cijeli tekst

– Zakon o poticanju ulaganja (“Narodne novine” broj 63/22) cijeli tekst

– Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (“Narodne novine” broj  125/2017) cijeli tekst

– Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa Grada Opatije  u 2022. godini (Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 9/22) cijeli tekst

– Program potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2022. godinu (Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 20/22) cijeli tekst

– Ugovor o funkcioniranju Europske unije https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0011.01/DOC_3&format=PDF  članci 38.-43. i članci 101.-109.

– Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013. оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (“Službeni list EU SLL 352” L352/1, 24.12.2013.) cijeli tekst

– Uredba Komisije EU br. 2020/972 od 02. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe Komisije EU br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe Komisije EU br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list EU L 215, 7.07.2020.) cijeli tekst

– Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru “Službeni list EU SLL 352” L352/9, 24.12.2013.) cijeli tekst

– Uredba komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (Službeni list EU L51 I, 22.02.2019.) cijeli tekst

– Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. (SL L 433, 22.12.2020.) cijeli tekst

– Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.06.2014.) cijeli tekst

– Uredba Komisije (EU) 2021/1237 od 23. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Tekst značajan za EGP) (SL L 270, 29.07.2021.) cijeli tekst

 

  1. Radno mjesto viši stručni suradnik za informatiku:

Opis poslova: Obavlja poslove održavanja funkcionalnosti operativnih sustava, sistem administracije, baza podataka i uredskih programa te poslove održavanja funkcionalnosti sigurnosnih sustava u mrežama Grada (firewall, AV),  koordinira s vanjskim suradnicima na programima kojima se služe djelatnici Grada (KIS, Financije), obavlja poslove održavanja funkcionalnosti opreme i uređaja (računala, printera, skenera), brine o zamjeni dotrajale i nabavi potrebne informatičke opreme i materijala, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odjeljka.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,65, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 563,81 EUR bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave i informatičkih poslova:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c

– Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 75/21) članci 1.-4., 7.-32., 51- 64.

– Zakon o elektroničkoj ispravi (“Narodne novine” broj 150/05) cijeli tekst

– Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova certificiranja elektroničkih potpisa za tijela državne uprave (“Narodne novine” broj 146/04 i 80/08) cijeli tekst

– Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (“Narodne novine” broj 73/21) članci 15.- 19.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.

 

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, s godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Mrežna stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, mrežna stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr, mrežna stranica “Službenog lista EU” je https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=hr .

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: [email protected] .

Priloženi dokumenti

Opatija