Natječaj za prijam u službu – komunalni i prometni redar

U današnjem broju „Narodnih novina“ objavljen je natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

  1. na radno mjesto referent- komunalni redar (1 izvršitelj, m/ž)
  2. na radno mjesto referent- prometni redar (1 izvršitelj, m/ž)

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije je četvrtak- 16. ožujak 2023. godine.

1. Radno mjesto referent- komunalni redar:

Opis poslova: nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva i poduzima propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti, vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima vezanima uz provedbu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela, voditelja Odsjeka i voditelja Odjeljka.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,00, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 563,81 EUR bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave i komunalnog gospodarstva:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) članci 1.-5., 18.-19 a., te članak 27., 28., 35., 39., 42., 48. i 56.

– Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09 i 110/21) članci 79.-81., članak 85. i 86. i članci 96.-98., 105.-110.

– Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18- Odluka Ustavnog suda i 32/20)- članak 21., 22. i 24., te članci 109.-117.

– Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)- članak 2. te članci 42.- 60.

– Prekršajni zakon (“Narodne novine” broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22)- članak 5., članci 31.- 34., 41.- 43., članak 239. i 245.

– Odluka o komunalnom redu (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 13/09, 5/15 i 12/18), cijeli tekst

– Odluka o komunalnom redarstvu (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 13/09), cijeli tekst

– Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 45/22), cijeli tekst

– Odluka o držanju kućnih ljubimaca (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 9/95 i 13/95), cijeli tekst

– Odluka o upravljanju i zaštiti nerazvrstanih cesta na području Grada Opatije (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 6/23), članci 5., 17., 19.- 22., 24., 26., 47.-49.

2. Radno mjesto referent- prometni redar:

Opis poslova: obavlja poslove upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti, vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima vezanima uz provedbu uređenja prometa, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela, voditelja Odsjeka i voditelja Odjeljka

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,95, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 563,81 EUR bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave, uređenja prometa i prekršajnog prava:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) članci 1.-5., 18.-19 a., te članak 27., 28., 35., 39., 42., 48. i 56.

– Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09 i 110/21) članci 79.-81., članak 85. i 86. i članci 96.-98., 105.-110.

– Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10- Odluka USRH, 80/13, 158/13- Odluka i Rješenje USRH, 92/14, 70/19, 49/20, 85/22 i 114/22) članci 2. i 5., članci 78.-86. i članak 229. stavci 3. i 7.

– Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika (“Narodne novine” broj 143/08, 105/09, 52/10 i 53/12) cijeli tekst

– Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (“Narodne novine” broj 92/19) cijeli tekst

– Odluka o uređenju prometa na području Grada Opatije (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 2/19) cijeli tekst

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, s godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Mrežna stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, mrežna stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: [email protected] .

Priloženi dokumenti

Opatija