Natječaj za prijam u službu

U današnjem broju „Narodnih novina“ objavljen je natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša na radno mjesto viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture (2 izvršitelja, m/ž)

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije je četvrtak- 24. kolovoz 2023. godine.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture:

obavlja stručne poslove povezane s realizacijom redovnog programa održavanja komunalne infrastrukture, koordinira rad komunalnih društava i drugih ugovornih strana u realizaciji ugovora o održavanju komunalne infrastrukture, obavlja stručne poslove povezane s pripremom, izvođenjem i kontrolom nad radovima pojačanog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te manje složenih radova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sudjeluje u pripremi Programa održavanja komunalne  infrastrukture, obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,65, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 620,19 EUR bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, s godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave, komunalnog gospodarstva i graditeljstva:

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c
  • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21) članci 96.-121.
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18- Odluka Ustavnog suda i 32/20) cijeli tekst
  • Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22- Rješenje Ustavnog suda RH, 114/22 i 4/23- Odluka Ustavnog suda RH) članci 23.-30.
  • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije (SN PGŽ 43/18) cijeli tekst
  • Odluka o nerazvrstani cestama i javno prometni površinama na području Grada Opatije (SN PGŽ 31/21) cijeli tekst
  • Odluka o upravljanju i zaštiti nerazvrstanih cesta na području Grada Opatije (SN PGŽ 6/23) cijeli tekst
  • Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) cijeli tekst
  • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19 i 67/23) cijeli tekst

Mrežna stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, mrežna stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: [email protected] .

Priloženi dokumenti

Opatija