Natječaj za prijam u službu – komunalni redar

U današnjem broju „Narodnih novina“ objavljen je natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša na radno mjesto referent- komunalni redar (1 izvršitelj, m/ž)

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije je ponedjeljak- 16. siječanj 2023. godine.

Opis poslova radnog mjesta referent- komunalni redar:

Nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva i poduzima propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti, vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima vezanima uz provedbu komunalnog redarstva te obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela, voditelja Odsjeka i voditelja Odjeljka.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,00, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, s godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje iz područja opće uprave i komunalnog gospodarstva:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) članci 1.-5., 18.-19 a., te članak 27., 28., 35., 39., 42., 48. i 56.

– Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21) članci 79.-81., članak 85. i 86. i članci 96.-98., 105.-110.

– Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18- Odluka Ustavnog suda i 32/20)- članak 21., 22. i 24., te članci 109.-117.

– Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)- članak 2. te članci 42.- 60.

– Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)- članak 5., članci 31.- 34., 41.- 43., članak 239. i 245.

– Odluka o komunalnom redu (SN PGŽ 13/09, 5/15 i 12/18), cijeli tekst

– Odluka o komunalnom redarstvu (SN PGŽ 13/09), cijeli tekst

– Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini (SN PGŽ 45/22), cijeli tekst

– Odluka o držanju kućnih ljubimaca (SN PGŽ 9/95 i 13/95), cijeli tekst

– Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Opatije (SN PGŽ 12/18), cijeli tekst

Mrežna stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, mrežna stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: [email protected] .

Priloženi dokumenti

Opatija