Natječaj za prijam u službu – viši unutarnji revizor

Natječaj za prijam u službu – viši unutarnji revizor

U današnjem broju „Narodnih novina“ objavljen je Natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši unutarnji revizor (1 izvršitelj, m/ž) u Jedinici za unutarnju reviziju Grada Opatije.

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije je četvrtak- 25. studeni 2021. godine.

 

Opis poslova radnog mjesta viši unutarnji revizor:

Obavlja reviziju sustava i uspješnosti poslovanja, s pročelnicima gradskih upravnih tijela i čelnicima proračunskih korisnika raspravlja o revizijskim nalazima i preporukama, prati provedbu preporuka, pruža savjete i stručnu pomoć pri donošenju i provedbi strateških dokumenata i projekata Grada, sudjeluje u revizijama korištenja sredstava EU i drugih međunarodnih organizacija, te druge srodne poslove.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnih mjesta je 3,40 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, s godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

 

Izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti iz upravnog područja opće uprave, financija i unutarnjih kontrola u javnom sektoru:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) članci 1.-6., članci 18. i 19., članci 27. i 28., članci 32.-48., članak 53., članci 56.-56. c, članci 67.-72., članak 78.

– Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (Službene novine Primorsko- goranske županije 8/13- proč. tekst, 39/13, 32/19, 25/20 i 26/20- ispr.) cijeli tekst

– Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/17 i 138/20) cijeli tekst

– Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16 i 101/17) članci 20.-44.

– Odluka o porezima Grada Opatije (Službene novine Primorsko- goranske županije 25/20 i 10/21) cijeli tekst

– Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 i 110/18- Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) cijeli tekst

– Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) cijeli tekst

– Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) cijeli tekst

– Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18) članci 34.-46.

– Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( Narodne novine 95/19) članci 1.-18.

– Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99- vjer. tumač.,, 52/00- Odluka i rješenje Ustavnog suda RH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) članci 385.-389., članci 422.-462.

– Zakon o računovodstvu (Narodne novine 78/15, 134/15- Uredba, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20- ispr.)  članci 16.-21.

– Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (Narodne novine 86/15, 105/20 i 9/21) cijeli tekst

– Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine 95/16 i 144/20) cijeli tekst

– Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15 i 102/19) cijeli tekst

– Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (Narodne novine 42/16 i 77/19)  cijeli tekst

– Kodeks strukovne etike unutarnje revizije u javnom sektoru (Narodne novine 42/16) cijeli tekst

– Međunarodni standardi za profesionalno obavljanje interne revizije (HIIR, studeni 2016.) https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Croatian.pdf  cijeli tekst

– Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Opatija  https://opatija.hr/wp-content/uploads/2021/10/Interni-pravilnik-o-unutarnjoj-reviziji-Grada-Opatije.pdf cijeli tekst

 

Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

 

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@opatija.hr .

Priloženi dokumenti

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija