Natječaj za prijam u službu

U današnjem broju „Narodnih novina“ objavljen je natjecaj za prijam u službu na radno mjesto viši strucni suradnik za tehnicke poslove (1 izvršitelj, m/ž) u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša za prijam u radni odnos na radno mjesto domar (1 izvršitelj, m/ž) u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša Obavijest o objavi natjecaja objavljena je u današnjem broju „Novog lista“, a tekst natjecaja dostupan je ispod ove objave. Posljednji dan za podnošenje prijava na natjecaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije je cetvrtak- 5. ožujak 2020. godine. I. Opis poslova radnog mjesta viši strucni suradnik za tehnicke poslove: obavlja strucne poslove povezane s pripremom, izvodenjem i kontrolom nad radovima izgradnje poslovnih i komunalnih objekata, vodi poslove dokumentacije, brine oko izrade potrebnih projekata te pribavlja dozvole i suglasnosti za radove od interesa za Grad, obavlja druge srodne poslove po nalogu procelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka. Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,60, uz osnovicu za izracun place u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Placu službenika cini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik rasporeden i osnovice za izracun place, uvecan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. II. Opis poslova radnog mjesta domar: rukuje centralnim grijanje, održava i popravlja kucne instalacije, opremu i inventar, nadzire korištenje prostora za koji je zadužen, vodi brigu o održavanju službenih vozila, obavlja druge srodne poslove po nalogu procelnika Upravnog odjela, voditelja Odsjeka i voditelja Odjeljka. Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,45, uz osnovicu za izracun place u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Placu službenika cini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik rasporeden i osnovice za izracun place, uvecan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaca pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju. U Listi kandidata koja ce biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit ce navedeni inicijali kandidata, sa godinom rodenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat ce se još jedna znacajka koja ce ih razlikovati.     Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje: Iz podrucja opce uprave, komunalnog gospodarstva i graditeljstva za radno mjesto viši strucni suradnik za tehnicke poslove; Zakon o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) clanci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c Zakon o opcem upravnom postupku (NN 47/09) clanci 96.-121. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18- Odluka Ustavnog suda) cijeli tekst Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) clanci 23.-30. Odluka o komunalnim djelatnostima na podrucju Grada Opatije (SN PGŽ 43/18) cijeli tekst Odluka o nerazvrstanim cestama na podrucju Grada Opatije (SN PGŽ 29/95 i 5/07) cijeli tekst Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) cijeli tekst Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19) cijeli tekst informacije o Gradu Opatiji i njegovim aktivnostima sadržane na web stranici www.opatija.hr    Za radno mjesto domar: Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)- clanci 1.-32., bez priloga   Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr . Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natjecaj. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit ce objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploci Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere. Dopunu prijavi moguce je podnijeti zakljucno do dana isteka natjecajnog roka. Kandidat može tijekom natjecajnog postupka pisanim putem povuci prijavu. Izabrani kandidat bit ce upucen na lijecnicki pregled (utvrdivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada. Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natjecaja, mogao dostaviti u obliku preslike. Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektronicke pošte, na adresu: tama[email protected] .   NATJECAJ  

Opatija