Natječaj za prodaju i zakup nekretnina

Na temelju clanka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), clanka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) Odluke Gradonacelnika od 31.08.2020. godine, 04.09.2020. godine, 07.09.2020. godine i 14.09.2020. godine,  Grad Opatija raspisuje   N A T J E C A J ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA I.                   PREDMET PRODAJE:   1. 16/80 dijela  k.c. 539/2- dvorište od 84 m2, upisano u zk. ul 1039, k.o. Icici Pocetna cijena: 18.031,25 kuna Jamcevina: 1.803,13 kuna   2. 1288/2880 dijela k.c. 539/3- dvorište od 12 m2 , upisano u zk. ul. 1040, k.o. Icici Pocetna cijena: 7.881,25 kuna Jamcevina: 788,13 kuna   3. 1288/2880 dijela k.c. 540 – kuca i dvorište od 217 m2, upisano u zk. ul. 227, k.o. Icici Pocetna cijena: 144.431,25 kuna Jamcevina: 14.443,13 kuna   4. 382/13 put od 75 m2, upisan u zk. ul. 33, k.o. Volosko i k.c. 729/355 – put od 73 m2, upisan u zk. ul. 1682, k.o. Pobri Pocetna cijena: 67.531,25 kuna Jamcevina: 6.753,13 kuna   5.  k.c. 1035/3 oranica od 28 m2, k.c. 1035/4 oranica od 15 m2 i k.c. 1035/5 oranica 160 m2, sve upisane u zk.ul. 748,  k.o. Volosko   NAPOMENA: predmetne nekretnine prodaju se kao cjelina Pocetna cijena:  355.231,25 kuna Jamcevina: 35.523,13 kuna   Napomena: Preko k.c. 1035/5 k.o. Volosko prolazi transportni cjevovod Rijeka – Opatija, celik DN 450 mm, u vlasništvu Liburnijskih voda d.o.o. Icici, koji nije upisan u zemljišnoj knjizi te je postojanje predmetnog cjevovoda uzeto u obzir prilikom procjene tržišne vrijednosti nekretnine. Eventualno izmještanje predmetnog cjevovoda, ukoliko se za to ukaže potreba, obveza je kupca o njegovom trošku, bez prava na naknadu prema Gradu Opatiji po toj osnovi. Kupac se obvezuje, nenaplatno, izdati tabularnu ispravu ovlašteniku prava stvarne služnosti – Liburnijske vode d.o.o. Icici, odnosno pravnom sljedniku, radi upisa prava stvarne služnosti u zemljišnim knjigama na k.c. 1035/5 k.o. Opatija. Grad Opatija ce novom vlasniku izdati tabularnu ispravu na upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (ukljucivo i kamate obracunate na zakašnjelu uplatu i u slucaju kada je predvidena obrocna otplata). Nekretnine se kupuju u stanju ,,videno – kupljeno“   II.  PREDMET ZAKUPA: 1.      dio nekretnine oznacene kao k.c. 324 pašnjak od 327 m2, upisane u zk. ul.38, k.o. Ika – Opric i dio k.c. 374 – maslinik, put i šuma od 1523 m2, upisane u zk ul. 40, k.o. Ika – Opric, u površini od 44 m2, prema skici izmjere izradenoj od strane Geo Simcic d.o.o. Matulji (ožujak 2020. godine). Namjena: uredenje i korištenje zemljišta kao parkirališnog prostora Trajanje zakupa: do donošenja odluke o privodenju namjeni odredenoj prostorno-planskom dokumentacijom, odnosno najduže na rok od 10 godina. Pocetni iznos mjesecne zakupnine: 140,00 kuna (stocetrdesetkuna)  mjesecno, uvecano za iznos PDV-a, u prvom mjesecu korištenja uvecano za troškove objave natjecaja i troškove procjene u ukupnom iznosu od  3. 531,25 kuna. Jamcevina: 370,63 kune   Napomene: Grad Opatija ce predmetnu nekretninu predati u posjed zakupcu danom zakljucenja ugovora. Nekretnine se daju u zakup prema videnom stanju. Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena izgradnja gradevine niti izvodenje drugih radova. Iznimno, na zemljištu koje se daje u zakup radi uredenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora ili uredenje zelenih površina, za poljoprivrednu obradu i slicne namjene, uz prethodnu suglasnost Grada, dozvoljeno je izvodenje gradevinskih radova koji su nužni radi privodenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja. Uz zahtjev za odobrenje, zakupac je dužan priložiti i odgovarajucu tehnicku dokumentaciju (idejno rješenje, hortikulturno rješenje i sl.).    III.      SADRŽAJ PONUDE:   Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizicke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplacenoj jamcevini za nekretnine koje su predmet prodaje. Jamcevina se uplacuje na žiro – racun Proracuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB. Pod dokazom o placenoj jamcevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamcevine s rokom važenja do  30.11.2020. godine da ce banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamcevine. Grad Opatija naplatiti ce jamcevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponudaca.   IV.   ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: Ponude sa prilozima dostavljaju  se u roku 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJECAJ ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA od  17.09.2020. g.– NE OTVARATI“. Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporucenom pošiljkom. Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan roka nece se razmatrati.   V. ROK ZAKLJUCENJA UGOVORA:   Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem ce se zakljuciti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upucivanja poziva sljedecem ponuditelju. Ugovor o zakupu u obliku ovršne isprave s najpovoljnijim ponuditeljem ce se zakljuciti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upucivanja poziva sljedecem ponuditelju.   VI.  ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE   15 dana od dana zakljucenja ugovora za nekretnine navedene pod tockom I. redni broj 1., 2. i 3. 30 dana od dana zakljucenja ugovora za nekretnine navedene pod tockom I. redni broj 4. i 5.   U slucaju zakašnjenja placanja kupoprodajne cijene Grad Opatija ce kupcu obracunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeca do dana placanja. Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvacena kao najpovoljnija ili ne pristupi zakljucenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamcevine. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamcevina ce se odabranom ponuditelju uracunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad ce vratiti jamcevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate. U slucaju da kupac zakasni s placanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamcevinu. Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.   VII.     PLACANJE ZAKUPNINE   Zakupnina se placa mjesecno do 20-tog u mjesecu za tekuci mjesec. Zakupnina za prvi mjesec korištenja se placa uvecana za troškove vještacenja i  objave    natjecaja. U slucaju zakašnjenja placanja zakupnine Grad Opatija ce zakupcu obracunati zakonske zatezne kamate od dana dospijeca do dana placanja. Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvacena kao najpovoljnija ili ne pristupi zakljucenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamcevine. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamcevina ce se odabranom ponuditelju uracunati u zakupninu za prvi mjesec korištenja, a ostalim ponuditeljima Grad ce vratiti jamcevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate. Troškove provedbe ugovora snosi zakupnik.   VIII.   OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:   Ponude ce se otvarati u Vijecnici Grada Opatije , na adresi Maršala Tita 3, Opatija. dana 07.10.2020. godine u 13,00 sati. Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natjecaja. U slucaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati ce se sljedeci ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponudenu cijenu prvog ponuditelja. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonacelnik. Gradonacelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja. Grad Opatija može odustati od prodaje i zakupa u svako doba prije zakljucenja ugovora.   GRAD OPATIJA Gradonacelnik Ivo Dujmic, ing., v.r.  

Opatija