Natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst, 94/17-ispravak), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 47/09, 32/16, 6/17 – pročišćeni tekst, 32/19, 19/21 i 20/22) i Odluke Gradonačelnika od 2.11.2023. godine, Grad Opatija raspisuje

 

                                                        N A T J E Č A J

                                             ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

I. PREDMET PRODAJE:

k.č. 1023/2 pašnjak od 89 m2, upisana u zk uložak broj 101,k.o. Volosko (nova izmjera) (koja odgovara dijelu ranije k.č. 419/1 – pašnjak od 95 m2, upisane u zk uložak 1261, k.o. Volosko)

Početna cijena: 22.840,99 eura (172.095,44 kuna, prema tečaju 1 euro=7,5345 kuna)

Jamčevina: 2.284,09 eura (17.209,47 kuna, prema tečaju 1 euro=7,5345 kuna)

Napomena: Grad Opatija nije u posjedu nekretnine.

Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu na upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu i u slučaju kada je predviđena obročna otplata).

Nekretnina se kupuje u stanju ,,viđeno – kupljeno“.

 

II. SADRŽAJ PONUDE:

Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), ponuđenu kupoprodajnu cijenu te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretninu koja je predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR5723600001830200000, poziv na broj 68-9016-OIB platitelja.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se do 5. prosinca 2023. godine, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI“.

Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan roka neće se razmatrati.

 

IV. ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

V. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

 -15 dana od zaključenja ugovora.

U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

Ponude će se otvarati 11. prosinca 2023. godine u 13,00 sati u Vijećnici Grada Opatije u Opatiji, Maršala Tita 3.

Najpovoljnijim ponuditeljem se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik.

Gradonačelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.

Priloženi dokumenti

Opatija