Natječaj za prodaju nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju clanka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), clanka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) Odluke Gradskog vijeca od 11.12.2019.g. te Odluka Gradonacelnika od 30.12.2019.g.,  od 27.02.2020.g. i od 02.03.2020.g. Grad Opatija raspisuje   N A T J E C A J ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA   I.                   PREDMET PRODAJE: 1.      k.c. 784/1 dvorište i kuca površine 2146 m2, upisane u zk.ul. 482 k.o. Icici              Energetski razred:F. Pocetna cijena:  3.237.243,13 kuna Jamcevina: 323.724,31 kuna   Napomena:             Kuca je prizemnica koja se nalazi na adresi Icici, Brdo 2, a sastoji se od tri sobe, hodnika, kuhinje, wc-a, kupaonice, ukupne površine 77,15 m2.   II.                PREDMET ZAKUPA:   1.      dio od 100 m2 nekretnine oznacene kao k.c. 1108/1 put od 146 m2, upisane u zk.ul. 1286  k.o. Opatija, prema skici izmjere izradenoj od strane GEO-STIL d.o.o. Matulji (studeni, 2018. godine) Namjena: uredenje i korištenje zemljišta kao parkirališnog prostora Trajanje zakupa: do donošenja odluke o privodenju namjeni odredenoj prostorno-planskom dokumentacijom, odnosno najduže na rok od 10 godina. Pocetna cijena:  320,00  kuna (slovima: tristodvadesetkuna) mjesecno, uvecano za iznos PDV-a, u prvom mjesecu korištenja uvecano za troškove objave natjecaja i troškove procjene u iznosu od  5.093,13 kuna.   Napomene: Grad Opatija ce predmetnu nekretninu predati u posjed zakupcu danom zakljucenja ugovora. Nekretnine se daju u zakup prema videnom stanju. Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena izgradnja gradevine niti izvodenje drugih radova. Iznimno, na zemljištu koje se daje u zakup radi uredenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora ili uredenje zelenih površina, za poljoprivrednu obradu i slicne namjene, uz prethodnu suglasnost Grada, dozvoljeno je izvodenje gradevinskih radova koji su nužni radi privodenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja. Uz zahtjev za odobrenje, zakupac je dužan priložiti i odgovarajucu tehnicku dokumentaciju (idejno rješenje, hortikulturno rješenje i sl.).    III.      SADRŽAJ PONUDE:           Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizicke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplacenoj jamcevini za nekretnine koje su predmet prodaje. Jamcevina se uplacuje na žiro – racun Proracuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB. Pod dokazom o placenoj jamcevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamcevine s rokom važenja do 31.05.2020. godine za nekretnine koje su predmet prodaje pod rednim brojem 2. i 3. odnosno sa rokom važenja do 31.08.2020.g. za nekretninu pod rednim brojem 1., da ce banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamcevine. Grad Opatija naplatiti ce jamcevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponudaca.   IV.             ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: Ponuda sa prilozima dostavlja se: za nekretninu koja je predmet prodaje pod rednim brojem 1. u roku 90 dana od dana objave, a za nekretnine pod rednim brojem 2. i 3. koje su predmet prodaje te nekretninu koja je predmet zakupa u roku od 30 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJECAJ ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA – NE OTVARATI, ZA NEKRETNINU U PRODAJI/ZAKUPU POD REDNIM BROJEM _____“. Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporucenom pošiljkom. Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan roka nece se razmatrati.   V.                 ROK ZAKLJUCENJA UGOVORA: -Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem ce se zakljuciti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upucivanja poziva sljedecem ponuditelju. -Ugovor o zakupu u obliku ovršne isprave s najpovoljnijim ponuditeljem ce se zakljuciti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upucivanja poziva sljedecem ponuditelju.   VI.              ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE: -15 dana od zakljucenja ugovora za nekretninu koja je predmet prodaje pod rednim brojem  2. -30 dana od zakljucenja ugovora za nekretnine koje su predmet prodaje pod rednim brojem 1. i 3. U slucaju zakašnjenja placanja kupoprodajne cijene Grad Opatija ce kupcu obracunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeca do dana placanja. Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvacena kao najpovoljnija ili ne pristupi zakljucenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamcevine.  Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamcevina ce se odabranom ponuditelju uracunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad ce vratiti jamcevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.                U slucaju da kupac zakasni s placanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamcevinu.  Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.   VII.     PLACANJE ZAKUPNINE:   Zakupnina se placa mjesecno do 20-tog u mjesecu za tekuci mjesec. Zakupnina za prvi mjesec korištenja se placa uvecana za troškove vještacenja i  objave     natjecaja. U slucaju zakašnjenja placanja zakupnine Grad Opatija ce zakupcu obracunati zakonske zatezne kamate od dana dospijeca do dana placanja. Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvacena kao najpovoljnija ili ne pristupi zakljucenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamcevine. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamcevina ce se odabranom ponuditelju uracunati u zakupninu za prvi mjesec korištenja, a ostalim ponuditeljima Grad ce vratiti jamcevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate. Troškove provedbe ugovora snosi zakupnik.   VIII.    OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:            Ponude ce se otvarati u Upravnom odjelu za lokalni politicki sustav i upravljanje imovinom za nekretninu koja je predmet prodaje pod rednim brojem 1. dana 15.06.2020. godine u 13,00 sati, a za nekretnine koje su predmet prodaje pod rednim brojem 2. i 3. i nekretninu koja je predmet zakupa dana 17.04.2020.g. u 13,00 sati. Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natjecaja. U slucaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati ce se sljedeci ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponudenu cijenu prvog ponuditelja. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi za nekretninu koja je predmet prodaje pod rednim brojem 1. Gradsko vijece, a za ostale nekretnine koje su predmet ovog Natjecaja donosi Gradonacelnik. Gradonacelnik te Gradsko vijece zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja Grad Opatija može odustati od prodaje i zakupa u svako doba prije zakljucenja ugovora.   GRAD OPATIJA Gradonacelnik Ivo Dujmic, ing.  

Opatija