Natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (,,Narodne  novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15- proč. tekst i 94/17- ispr.proč.tekst) ), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama (,,Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 47/09, 32/16, 6/17 – proč. tekst, 32/19, 19/21 i 20/22) i Odluke Gradonačelnika od 28. rujna 2022. godine i 1. veljače 2023. godine, Grad Opatija raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

I. PREDMET PRODAJE:

1. k.č. 890/3 – dvorište od 152 m2, k.o. Volosko (n.i.) upisano u zk uložak 839 i

k.č. 890/4 – dvorište od 32 m2, k.o. Volosko (n.i.) upisano u zk uložak 839

Početna cijena:  27.769,07 eura (209.226,05 kuna)

Jamčevina: 2.776,90 eura (20.922,55 kuna)

Napomena: U tijeku je nova katastarska izmjera za k.o. Volosko

2. 3/4 dijela k.č. 1223/1 – vinograd od 1440 m2 upisana u zk uložak 308, k.o. Vasanska

Početna cijena: 16.461,09 eura (124.026,08 kuna)

Jamčevina:1.646,10 eura (12.402,54 kune)

Napomena: Za predmetnu nekretninu je u zemljišnim knjigama upisana zabilježba potraživanja u smislu članka 200. Zakona o socijalnoj skrbi u korist Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za koju je podnesen zahtjev za brisanje

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, zajedno s eventualnim zateznim kamatama.

Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“.

II. SADRŽAJ PONUDE:

Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), ponuđenu kupoprodajnu cijenu, te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 30. travnja 2023. godine za nekretnine koje su predmet prodaje, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

III. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda s prilozima dostavlja se zaključno 4. ožujka 2023. godine, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, s naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI“.

Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan roka, neće se razmatrati.

IV. ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

V. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

  • 30 dana od dana zaključenja ugovora za nekretnine pod točkom I. redni broj 1.
  • 15 dana od dana zaključenja ugovora za nekretninu pod točkom I. redni broj 2

U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

VI. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

Ponude za nekretnine će se otvarati u Vijećnici Grada Opatije (Opatija, Maršala Tita 3.)  dana 9. ožujka 2023. godine u 13,00 sati.

Najpovoljnijim ponuditeljem se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nekretnine koja su predmet prodaje donosi Gradonačelnik.

Gradonačelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Fernando Kirigin mag. oec.

Opatija