Natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju clanka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Uprava KOMUNALAC d.o.o. Jurdani raspisuje   N A T J E C A J za prodaju nekretnine I.    Predmet prodaje je:   Predmet prodaje je kuca s pripadajucim zemljištem (dvorištem) površine 216 m2, poznatija kao javna vaga, izgradena na gr.c. 395/1, upisana u zk.ul. br. 1131, k.o Volosko i z.c. 80/1 – dvorište površine 277 m2, upisane u zk.ul. br. 1027, k.o. Volosko.   POGODNOST: Izmijenjeni UPU Grada Opatije dozvoljava nadogradnju kata na navedenoj nekretnini u istim tlocrtnim gabaritima.               Pocetna cijena: 1.710.000,00 kn neto             Jamcevina:          171.000,00 kn neto   II.   Sadržaj ponude: Ponude trebaju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizicke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), te dokaz o uplati jamcevine za nekretninu koja je predmet prodaje. Jamcevina se uplacuje na žiro racun Komunalac d.o.o., broj: IBAN HR 83 2402006-1100387389 s pozivom na broj: HR 01-2015 – OIB uplatitelja.   III.  Rok za podnošenje ponuda: Ponuda s prilozima dostavlja se u roku od 30-og dana od dana objave, putem pošte ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu: Komunalac d.o.o, 51213 Jurdani, Jurdani 50/b, s naznakom: “NATJECAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE – JAVNA VAGA– NE OTVARATI!“.   IV.  Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuditelja: Ponude ce se otvarati 18. veljace 2020. godine u 13:00 sati u poslovnim prostorijama Uprave Komunalac d.o.o. Jurdani. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Uprava Komunalac d.o.o.   V.  Rok zakljucenja ugovora: Rok zakljucenja ugovora o kupoprodaji je 8 dana od izbora najpovoljnije ponude.   VI.  Isplata kupoprodajne cijene: Uplacena jamcevina obracunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvacena kao najpovoljnija ili ne pristupi zakljucenju ugovora u roku od 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamcevine. Ponuditelju cija ponuda ne bude prihvacena kao najpovoljnija, jamcevina se vraca. U slucaju da kupac zakasni s placanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene prodavatelj može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamcevinu. Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac. Zakašnjele ili nepotpune ponude nece se razmatrati. VII. Nekretnina se može pogledati svakodnevno radnim danom od 08:00 do 15:00 sati, kontakt telefon 099/3132-220.                                                                                                                              D i r e k t o r                                                                                                                       Ervino Mrak, dipl. ing.                                                                                                                                                        

Opatija