Natječaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija

Na temelju clanka 20.stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižnicnoj djelatnosti (NN  17/19 i 98/19) i clanka 22. Statuta Gradske knjižnice i citaonice „Viktor Car Emin“ Opatija, Upravno vijece Gradske knjižnice i citaonice „Viktor Car Emin“ Opatija raspisuje     NATJECAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i citaonice „Viktor Car Emin“ Opatija   Ravnateljem/icom može biti imenovana osoba koja ima: završen  diplomski sveucilišni studij ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveucilišni studij ili specijalisticki diplomski strucni studij ili s njima izjednaceni studij, položen strucni knjižnicarski ispit najmanje pet godina rada u knjižnici, strucne, radne i organizacijske sposobnosti.   Smatra se da položen strucni knjižnicarski ispit ima i osoba koja je oslobodena polaganja strucnog knjižnicarskog ispita na temelju zakona kojima je uredivana knjižnicna djelatnost, te je kao dokaz prijavi na natjecaj potrebno priložiti kopiju rješenja ili drugog odgovarajuceg akta.   Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Gradsko vijece Grada Opatije, na prijedlog Upravnog vijeca Gradske knjižnice i citaonice „Viktor Car Emin“ Opatija.   Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na cetiri godine. Ista osoba može ponovno biti imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.   Uz prijavu na natjecaj potrebno je priložiti: životopis plan rada za cetverogodišnje razdoblje presliku dokaza o završenom traženom studiju (diploma) presliku dokaza o položenom strucnom knjižnicarskom ispitu presliku dokaza o godinama rada u skladu s uvjetima iz ovog natjecaja (ugovor ili rješenje ili potvrda poslodavca) presliku potvrde ili elektronicki zapis o podacima evidentiranim u maticnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje   Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natjecaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuce isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uredeno to pravo. Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i clanovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužna je dostaviti sve dokaze iz clanka 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.   Izvornici priloga prijavi zatražit ce se od kandidata/kinje cije imenovanje se namjerava predložiti Gradskom vijecu Grada Opatije.  Za ocjenu ispunjavaju li prijavljeni/e kandidati/kinje uvjete naznacene u natjecaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natjecaj. Prijave s navedenim prilozima podnose se u roku od 15 dana od objave natjecaja u Narodnim novinama na adresu: Gradska knjižnica i citaonica „Viktor Car Emin“ Opatija, Nikole Tesle 2, 51 410 Opatija, s naznakom „NATJECAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE“.   Prijavom na natjecaj kandidati su izricito suglasni da Gradska knjižnica i citaonica „Viktor Car Emin“ Opatija može prikupljati, koristiti i obradivati njihove podatke u svrhu provedbe natjecajnog  postupka, a sukladno propisima koji ureduju podrucje zaštite podataka.   Kandidati/kandidatkinje s nepotpunim prijavama nece biti pozivani/pozivane na dopunjavanje prijava. Nepravovremene i nepotpune prijave nece biti razmatrane.   O rezultatima natjecaja kandidati/kandidatkinje ce biti obaviješteni/obaviještene u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.  

Opatija