OBAVIJEST o postavi turističke i prometne signalizacije i uklanjanju postojećih reklamnih panoa postavljenih bez odobrenja u zaštitnom pojasu cesta na području Grada Opatije

OBAVIJEST     1. U cilju kvalitetne pripreme turisticke sezone, unapredenja izgleda javnih površina na podrucju Grada Opatije u Gradu, te uskladivanja izgleda reklama, putokaza i drugih oznaka na cestama s propisima kojima se ureduje prometna i turisticka signalizacija, te u cilju poboljšanja sigurnosti u prometu, br. Grad Opatija ce u travnju i svibnju 2012. godine završiti postupak postave turisticke i gospodarske prometne signalizacije te postupak uklanjanja reklamnih panoa svih velicina postavljenih bez odobrenja u zaštitnom pojasu svih cesta na podrucju Grada Opatije               2. Pozivaju se vlasnici reklamnih panoa, putokaza i drugih znakova svih velicina, koji su bez odobrenja nadležnog tijela Grada Opatije, odnosno pravne osobe nadležne za upravljanje pojedinim cestama postavljeni na javne površine i zemljišta u vlasništvu Grada ili vlasništvu drugih fizickih i pravnih osoba u zaštitnom pojasu cesta na podrucju Grada Opatije,   da ih uklone do 30. travnja 2012. godine,   a sve prema Zakonu o cestama (Narodne novine, br 84/11), Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br.  67/08 i 74/11), Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (Narodne novine, br. 33/05, 64/05, 1155/05, 14/11), Pravilniku o turistickoj i ostaloj signalizaciji na cestama (Narodne novine, br. 87/02), te Odluci o komunalnom redu Grada Opatije (Službene novine PGŽ, 13/09).   Svi vlasnici reklamnih panoa, putokaza i drugih oznaka koji imaju odobrenja za postavu reklama, molimo da ista dostave Komunalnom redarstvu Grada Opatije do 27. travnja 2012. godine.   3. Ukoliko reklamni panoi, putokazi i druge oznake ne budu uklonjeni u navedenom roku, iste ce ukloniti Komunalno redarstvo Grada Opatije o trošku vlasnika, te deponirati na deponiju Osojnica gdje ce se moci podignuti u roku od 60 dana od dana uklanjanja uz prethodno podmirenje troškova uklanjanja u iznosu od 200,00 kuna. Nakon isteka navedenog roka, panoi ce se trajno uništiti. Reklamni panoi, putokazi i druge oznake uklanjati ce se po prioritetu: glavni prometni pravci i glavne ulice na podrucju Grada Opatije, te potom sve ostale ulice na podrucju svih naselja na podrucju Grada.   4. Svi vlasnici reklamnih panoa, putokaza i drugih oznaka postavljenih bez odobrenja, kao i drugi subjekti zainteresirani za postavu turisticke i gospodarske prometne signalizacije, mogu Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije, Opatija, M. Tita 3, podnijeti zahtjev za postavu te signalizacije u skladu s izradenim projektom turisticke i gospodarske prometne signalizacije na podrucju Grada Opatije. Zahtjev se podnosi na obrascu kojeg se može preuzeti u pisarnici Grada ili na mrežnoj stranici Grada (www.opatija.hr). Trošak postave iznosi 600 kuna i ukljucuje trošak od 200 kuna za obradu zahtjeva (izvid na terenu, izdavanje odobrenja i trošak naknade koju Grad placa upravljacu ceste), te 400 kuna za izradu i postavu turisticke signalizacije. Turisticka signalizacija postaviti ce se u roku od 15 dana od dana postavljanja zahtjeva i placanja troškova postave   5. Grad Opatija ce tijekom travnja i svibnja 2012. godine izvršiti postavu cjelokupne turisticke signalizacije, a tijekom svibnja 2012. godine i uklanjanje svih reklamnih panoa, putokaza i drugih oznaka postavljenih bez odobrenja..   KLASA: 011-01/12-01/10 URBROJ: 2156/01-03/1-12-2 Opatija, 30. ožujka 2012.                                   GRADONACELNIK                                                                            Ivo Dujmic, ing. Dokumenti: Zahtjev Lokacije reklama izgled reklama

Opatija