Obavijest za Mjesne odbore – Obrasci za dostavu podataka o članovima VMO-a Gradu Opatiji

Sukladno Odluci o određivanju naknade za rad članova Vijeća mjesnih odbora, a za potrebe evidencije podataka predsjednika i članova Vijeća mjesnih odbora, podsjećamo predsjednike i članove VMO-a da trebaju dostaviti tražene podatke na kontakt mail [email protected]. Molimo da ispune obrazac br. 1 (MO – tablica – podaci).

Sukladno članku 3. Odluke predsjednik i članovi Vijeća mogu se odreći prava na naknadu za rad. U tom slučaju molimo da na isti mail dostave izjavu na dolje objavljenom obrascu br. 2 (MO – izjava o odricanju prava na naknadu).

Jednom dana izjava ne može se povući, dok se naknada za rad obračunava i može se koristiti za komunalne akcije mjesnog odbora.

Podsjećamo, mjesečna naknada predsjednicima VMO-a po održanoj sjednici vijeća na kojoj su prisustvovali iznosi 250,00 kuna, a članovima 150,00 kuna, bez obzira koliko je sjednica VMO-a u tom mjesecu održano.

Priloženi dokumenti

Opatija