Odluka Gradonačelnika

Na temelju clanka 44. Statuta Grada Opatije («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 25/09, 30/09 – ispravak, 07/13, 3/18, 5/18 – ispravak i 11/18 – procišceni tekst), Gradonacelnik Grada Opatije, donosi                                                                ODLUKA   1.         Zbog osjetnog pogoršanja epidemiološke situacije u neposrednom okruženju, a posebice u Republici Italiji, Djecji vrtic Opatija kojem je osnivac Grad Opatija, privremeno se zatvara i prestaje s radom u razdoblju od 16. do 31. ožujka 2020. godine, a po potrebi i duže. U navedenom razdoblju osigurat ce se boravak djece u vrticu iskljucivo za djecu zaposlenih roditelja koji nisu u mogucnosti djecu zbrinuti na drugi nacin, u prijelaznom razdoblju, dok se  ostala djeca nece primati. 2.         Do dana 31. ožujka 2020. godine trenutno se nece odobravati korištenje javnih površina na podrucju grada Opatije, odnosno svi zahtjevi stranaka bit ce odbijeni, kako bi se sprijecilo nepotrebne medusobne kontakte te zarazu i mogucnost zaraze COVID-19 virusom svelo na najmanju mogucu mjeru. 3.         Ukinut ce se prethodno izdane odluke kojima je na zahtjev stranaka odobreno korištenje javnih površina, a u svezi s tockom 2. ove Odluke. 4.         Zabranjuje se korištenje gradevinskih objekata u vlasništvu Grada Opatije za održavanje javnih okupljanja, treninga, seminara i svih drugih zbivanja na kojima se okuplja veci broj ljudi do 31. ožujka 2020. godine (Kulturni dom Zora, Villa Antonio, Centar Gervaise, Ljetna pozornica, Dom Liburnija, Interpretacijski centar Andrije Mohorovicica, Švicarska kuca, Paviljon Juraj Šporer i dr.). 5.         Nalaže se ustanovama, trgovackim društvima i drugim pravnim osobama kojih je osnivac-suosnivac Grad Opatija da ogranice korištenje objekata kojih su upisani vlasnici ili koji su im povjereni na upravljanje a u svezi s tockom 4. ove Odluke (Sportska dvorana Marino Cvetkovic). 6.         Zadužuju se strucne službe Grada Opatije da izrade informativni materijal u svezi prevencije od zaraze COVID-19 virusom te da informativni materijal ucine javnim, putem mrežne stranice Grada Opatije te dostupnih mjesta za javno plakatiranje. 7.         Nalaže se trgovackom društvu Komunalac d.o.o. da putem mrežne stranice i ostalih dostupnih sredstava informiranja uputi korisnike usluga da se preporucuje održavanje pogreba u krugu uže obitelji. 8.         Nalaže se trgovackom društvu Komunalac d.o.o. da provede mjere dezinfekcije na gradskoj tržnici koja mu je povjerena na upravljanje, te da o provedenom postavi obavijesti kao i da uputi prodavace da na svojim prodajnim mjestima omoguce dostupnost dezinfekcijskih sredstava. 9.         Nalaže se Gradskoj knjižnici da ogranici svoje usluge na nacin da onemoguci korištenje citaonice te da omoguci posudbu veceg broja knjiga na duže vremensko razdoblje. 10.       Nalaže se na info- punktovima omoguciti korištenje dezinfekcijskih sredstava. 11.       Nalaže se trgovackim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama kojih je osnivac-suosnivac Grad Opatija da Gradu Opatiji dostave podatak, ukoliko im je poznat, da li su zaposlenici istih bili u zonama pojacane zaraze ili da li su bili u kontaktu s osobama koje su bile u zonama pojacane zaraze. 12.       Nalaže se Osnovnoj školi „Rikard Katalinic Jeretov“ da postupi sukladno uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-01/20-01/00155, URBROJ: 533-01-20-0003 od dana 13. ožujka 2020. godine.                                                                                                                                                                                   GRADONACELNIK                                                                                               Ivo Dujmic, ing.    

Opatija