Odluka o organizaciji rada Grada Opatije za vrijeme trajanja epidemije

Na temelju clanka 48. Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19) i clanka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak), sukladno  Uputi Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 19. ožujka 2020.g. i Odluke Vlade RH o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, KLASA: 022-03/20-04/100, URBROJ: 50301-25/06-20-1, od 19. ožujka 2020.g., Gradonacelnik je dana 20. ožujka 2020. godine donio     ODLUKU o organizaciji rada Grada Opatije za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2               I.               Ovom Odlukom ureduje se organizacija rada gradske uprave Grada Opatije ( dalje: gradska uprava) za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.               Upravni odjel za lokalni politicki sustav i upravljanje imovinom, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Upravni odjel za prostorno uredenje i Jedinica za unutarnju reviziju obvezni su osigurati redovno obavljanje poslova iz svog djelokruga uz odgovarajucu primjenu mjera iz ove Odluke.                                                                                                             II.               U gradskoj upravi obavljat ce se samo nužni i neodgodivi poslovi.               Nužnim i neodgodivim poslovima iz st. 1. ovog clanka smatraju se prijem i otprema pošte, podnošenje odgovora na tužbe i ocitovanja na zahtjev i o rješenju suda i drugih nadležnih institucija, obavljanje poslova u svezi rada Stožera Civilne zaštite, priprema akata Gradonacelnika i Gradskog vijeca koje su nužne za provedbe odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite RH, preporuka Vlade RH i nadležnih ministarstva te drugi poslovi po nalogu Gradonacelnika.               Za obavljanje poslova iz prethodnog stavka potrebna su najmanje dva službenika gradske uprave iz svakog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: nužno osoblje), koje ce imenovati Gradonacelnik posebnom odlukom na prijedlog procelnika svakog upravnog odjela.   III.               Rad gradske uprave organizirat ce se u dvije skupine nužnog osoblja (skupina A i skupina B), koje ce neovisno jedna o drugoj osigurati kontinuirano obavljanje poslova.               Skupine nužnog osoblja izmjenjivat ce se svaka dva tjedna, a radni prostor ce se izmedu dvije smjene dezinficirati.               Rad u skupinama zapocinje s danom 23. ožujka 2020.g. i traje za citavo vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.   IV.               Nužno osoblje može poslove iz svog djelokruga obavljati u prostorijama gradske uprave ili kod kuce ukoliko imaju za to osigurane uvjete.               Nužno osoblje koje ce poslove obavljati u prostorijama gradske uprave, dužno je biti u svom uredu bez prisustva drugih osoba uz redovito pridržavanje higijenskih mjera te cišcenje osobnog radnog prostora.               Iznimno se dopušta održavanje zajednickog sastanka nužnog osoblja ukoliko priroda pojedinog posla to zahtijeva, ali uz sudjelovanje ne više od 5 osoba i uz obvezno vodenje evidencije prisutnosti.               Za nužno osoblje koje ce poslove obavljati u prostorijama gradske uprave Gradonacelnik ce izdati Potvrdu kojom se omogucava dolazak i odlazak s posla, te ce osigurati parkirno mjesto na parkiralištu gradske uprave.               Nužno osoblje koje ce poslove obavljati kod kuce, isto ce ciniti u propisano radno vrijeme na nacin i pod uvjetima kako se posao obavlja na radnom mjestu.               Nužno osoblje ce za vrijeme radnog vremena biti dostupno na brojevima telefona objavljenim na službenim stranicama Grada Opatije.     V.               Radi zaštite od epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, imenuju se koordinatori za zaštitu koji se zadužuje za provodenje mjera zaštite sprjecavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2i osiguravanje provedbe Odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.               Koordinatorima iz stavka 1. ovog clanka imenuju se procelnici upravnih odjela.   VI.               Za vrijeme trajanja epidemije službenici gradske uprave nece neposredno raditi sa strankama, osim ako je to nužno za obavljanje pojedinog specificnog posla, uz prethodni dogovor i najavu nužnom osoblju.               U slucajevima prijema stranaka iz prethodnog stavka, obvezan je razmak izmedu sudionika od 2 metra.               Stranke se mogu obratiti gradskoj upravi pisanim putem, slanjem pismena poštom, faxom ili putem e-mail adresa te telefona objavljenih i dostupnih na službenim stranicama Grada Opatije.   VII.                                     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit ce se u Službenim novinama PGŽ.                                                                                                     Gradonacelnik                                                                                                Ivo Dujmic, ing.

Opatija