Odluka o poništenju dijela natječaja za prijam u službu

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Opatije, na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/2018 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), donosi

                                     ODLUKU

O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

I.

Poništava se dio Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za  održavanje komunalne infrastrukture uz probni rad od tri mjeseca (KLASA: 112-01/23-01/24, URBROJ: 2170-12-06/1-23-1) objavljen u Narodnim novinama br. 92/2023, na mrežnoj stranici Grada Opatije www.opatija.hr i oglasnoj ploči Grada Opatije, dana 9. kolovoza 2023. godine, u dijelu broja izvršitelja, na način da se traženi broj izvršitelja smanjuje s dva na jednog  izvršitelja (m/ž).

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova Odluka bit će objavljena u “Narodnim novinama”, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Opatije, a stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                             

PROČELNIK

Filip Vlah, mag. iur., univ. spec. crim., v.r.

Opatija