Odluka o poništenju dijela Natječaja za prijam u službu

Pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Opatije i privremena pročelnica Upravnog odjela za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo Grada Opatije, na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/2018, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), donose

                                                                           ODLUKU

                                  O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU                                                                        

I.

Poništava se dio Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca (KLASA: 112-01/22-01/37, URBROJ: 2170-12-04/01-22-2)  objavljen u Narodnim novinama br. 134/2022, na mrežnoj stranici Grada Opatije www.opatija.hr i oglasnoj ploči Grada Opatije, dana 16. studenog 2022. godine, u dijelu koji se odnosi na:

“1.  radno mjesto viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo 1 izvršitelj- m/ž u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti

2. radno mjesto referent- komunalno- prometni redar 2 izvršitelja- m/ž u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

3. radno mjesto viši referent za informatičku podršku 1 izvršitelj- m/ž u Upravnom odjelu za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo”.

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova Odluka bit će objavljena u “Narodnim novinama”, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Opatije, a stupa na snagu danom donošenja.

 

 PROČELNICA

Tamara Sergo, dipl. oec., v.r.

PROČELNIK

Filip Vlah, mag. iur., univ. spec. crim., v.r.

PRIVREMENA PROČELNICA

mr. sc. Biserka Čerina Barić, dipl. oec., v.r.

Opatija