Odluka o poništenju natječaja za prijem u službu

Odluka o poništenju natječaja za prijem u službu

Na temelju clanka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku: ZSN), procelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša donosi     O D L U K U o poništenju natjecaja za prijam u službu   I.               Poništava se Javni natjecaj za prijam u službu na neodredeno vrijeme na radno mjesto viši strucni suradnik za tehnicke poslove u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša (KLASA: 112-01/20-01/14, URBROJ: 2156/01-06/01-20-2) koji je objavljen dana 19. veljace 2020. godine, u ?Narodnim novinama? broj 18/20, te na oglasnoj ploci i službenoj web stranici Grada Opatije.   II.             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.             Ova Odluka ce se objaviti u ?Narodnim novinama?, na oglasnoj ploci i službenoj web stranici Grada Opatije.                 PROCELNIK Filip Vlah, mag. iur., univ. spec. crim., v.r.     

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija