Odluka o privremenoj regulaciji prometa – ulica Vrutki

Odluka o privremenoj regulaciji prometa – ulica Vrutki

    Na temelju clanka 44. Statuta Grada Opatije („SN PGŽ“ broj 25/09, 30/09, 07/13 i 17/13 – procišceni tekst), Gradonacelnik Grada Opatije, donosi sljedecu:   ODLUKU   Tvrtki Mediteranneo Opatija nekretnine d.o.o., Eugena Kumicica 2, 51410 Opatija, OIB: 39580366602 (u daljnjem tekstu: investitor), u periodu od 17. rujna 2018. g., do 01. ožujka 2019. godine, odobrava se uspostava privremene regulacije prometa na podrucju Grada Opatije, u ulici Vrutki, bez prava zatvaranja iste, sve u skladu s dostavljenim projektom broj PRP-1-2018, iz veljace 2018.g., izradenim po tvrtki PRO VIA d.o.o. Kastav, te dostavljenoj Suglasnosti tvrtke Hrvatske ceste d.o.o., KLASA:340-09/18-18/98-4;URBROJ:345-554/465-2018-4, od 13. rujna 2018.g., radi omogucavanja dvosmjernog prometa na dijelu jednosmjerne ulice Vrutki, od križanja s državnom cestom D66 (Nova cesta) do gradilišta na k.c. 624 k.o. Opatija (NI), koje se nalazi na adresi Vrutki kbr.8, zbog izvodenja gradevinskih radova na izgradnji stambeno – poslovne gradevine.   Investitor je dužan: najmanje 48 sati prije uspostave privremene prometne regulacije, obavijestiti gradane i ostalu javnost putem glasila priopcavanja (komunalno redarstvo Grada Opatije, web stranice Grada Opatije, tisak, radio, centar za obavješcivanje, itd.) o planiranoj uspostavi  privremene prometne regulacije, uskladiti se sa svim subjektima koji bi direktno ili indirektno mogli biti ukljuceni, kao i izvijestiti obližnje stanare i Udrugu osoba s invaliditetom Grada Opatije, Vrutki 6, 51410 Opatija, kako se ne bi dogodilo vece pritužbe, nabaviti i postaviti projektom predvidenu prometnu signalizaciju prije uspostave privremene regulacije prometa i pocetka radova, te je održavati u ispravnom stanju za vrijeme izvodenja radova, posebnu pažnju potrebno je obratiti prilikom ukljucivanja teretnih vozila iz ulice Vrutki na državnu cestu D66 zbog izrazito nepovoljnog kuta skretanja, pri cemu je nužno osigurati nazocnost djelatnika izvodaca radova na državnoj cesti D66, te provoditi rucnu regulaciju prometa tijekom ukljucenja teretnih vozila u promet na DC 66, prema izdanoj Suglasnosti tvrtke Hrvatske ceste d.o.o. izvodac radova ne smije nicim ometati promet na državnoj cesti DC 66, nakon prestanka potrebe za uspostavom privremene prometne regulacije, ukloniti s ceste sve prometne znakove i druge oznake, uredaje, predmete i objekte, koji su postavljeni radi uspostave iste, takoder vratiti na cestu sve prometne i druge znakove, predmete i objekte, koji su bili uklonjeni, ako se to ne izvede Grad Opatija ce to izvršiti putem trecih osoba na teret investitora, obratiti se Policijskoj postaji Opatija, radi osiguranja i asistencije djelatnika Policijske postaje Opatija tijekom i za vrijeme uspostave privremene prometne regulacije, osigurati redarsku službu koja mora biti prisutna zbog potrebne rucne regulacije prometa za vrijeme primjene privremene prometne regulacije, naknaditi svaku štetu kako Gradu Opatiji tako i trecim osobama, koja nastane na prostoru pod nadzorom izvodaca radova radi uspostave privremene prometne regulacije, Odluka gradonacelnika ce se ukinuti u slucaju primjedbi na ne pridržavanje se odredbi iz iste, kao i u slucaju ne poštivanja ostalih važecih Odluka Grada Opatije i izdanih akata u skladu s njima.   GRADONACELNIK:   Ivo Dujmic, ing.    

Opatija