Odluka o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09 – ispr., 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 3/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Opatije donosi

                                                    ODLUKU

o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

1. Grad Opatija je 11. siječnja 2023. godine objavio Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini na službenoj internetskoj stranici i oglasnoj ploči. Javni poziv je bio otvoren 15 dana, zaključno s 26. siječnja 2023. godine.

2. Odlukom Gradonačelnika imenovano je stručno Povjerenstvo za ocjenjivanje prispjelih prijava u sastavu: voditeljica Odsjeka za odnose s javnošću, protokol i međunarodnu suradnju Ana Brumnjak Iličić, viša stručna suradnica za odnose s javnošću Ljiljana Vidmar-Erjavac i voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti Zlata Torbarina. Povjerenstvo je, nakon analize prijava, bodovalo prijave na osnovu postavljenih kriterija.

3. Povjerenstvo je utvrdilo da je na Javni poziv prispjelo ukupno 12 (dvanaest) prijava i da je njih 11 (jedanaest) pravovaljano. Prijava Novog lista d. d. Odbačena je jer nije ispunjavala uvjete Javnog poziva. Jedanaest prijavitelja prijavilo je ukupno 17 programskih sadržaja.

4. Na osnovu ostvarenih bodova i raspoloživih sredstva Gradonačelnik prihvaća prijedlog Povjerenstva o raspodjeli sredstava kako slijedi:

PRIJAVITELJ PROGRAMSKI

SADRŽAJ

BROJ BODOVA PREDLOŽENI IZNOS
Media level 41 d.o.o. Razgovori z dihon 33 4.950 EUR

37.295 kn

Kanal Ri d.o.o.

 

Opatijska kronika 35 5.250 EUR

39.556 kn

Ciudad d.o.o.

 

Paket medijskog praćenja s dva intervjua 20 3.000 EUR

22.603 kn

Ri Portal j. d.o.o

 

Đir Opatijom

 

28 4.200 EUR

31.644 kn

Media 365 j. d. o.o. Paket medijskog praćenja s tri intervjua 16

 

2.400 EUR

18.082 kn

 

Radio Kastav

 

Kvarner FM Studio Opatija 16 2.400 EUR

18.082 kn

Radio Trsat d.o.o.

Laganini FM

1. Kvarnerski lideri

2. Kvarnerski reporteri

3. Bajkoviti Kvarner

4. Kvarnerski kompas

8

 

 

7

 

7

 

 

 

Udruga Rijeka danas 1. Opatijska kronika

2. Opatija.TI

3. Video podcast Opatijske teme

13

 

20

 

13

3.000 EUR

22.603 kn

Radio Korzo 1.Opatijska panorama

2. Stara dama

8

 

7

 

Ri prsten, obrt za usluge Podstranica

Opatija

9
Bormio, obrt za usluge Sportska

Opatija

14 2.100 EUR

15.822 kn

UKUPNO  

 

27.300 EUR

205.691 kn

5. Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na ovu Odluku. Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Opatije u roku od osam (8) dana od dana objave ove Odluke. O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Opatije.

6. Obzirom na odobrene iznose financiranja, pojedine predložene programske sadržaje neće biti moguće izvršiti prema prijavljenom planu. Prijaviteljima će biti ponuđeni ugovori o financiranju programskih sadržaja kojima će se regulirati međusobna prava i obveze (obim programskog sadržaja, dinamika objava, rok i način isplate, način provođenja izvješćivanja o proizvodnji i objavi programskih sadržaja).

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag.oec.

Opatija