Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto viši referent- informaticar (1 izvršitelj, m/ž), na odredeno vrijeme od cetiri mjeseca.      Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Grada Opatije, je cetvrtak- 27.04.2017. godine.    Opis poslova radnog mjesta viši referent- informaticar: obavljanje privremenih poslova ustrojavanja evidencije o nekretninama i povezivanje baza podataka te drugi poslovi po nalogu neposredno nadredenog službenika.    Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,97, uz osnovicu za izracun place u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Placu službenika cini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik rasporeden i osnovice za izracun place, uvecan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.   Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaca pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.    Izvori za pripremanje kandidata iz podrucja opce uprave, financija i informatickih poslova: Zakon o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) clanci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c, 67.-72.; Zakon o elektronickom potpisu (NN 10/02, 80/08 i 30/14) cijeli tekst; Zakon o elektronickoj ispravi (NN 150/05) cijeli tekst; Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15) glava 25.; Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11) cijeli tekst; Uredba o nacinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehnicke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (NN 139/04) cijeli tekst; Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s racunalom (NN 69/05 i 71/14) cijeli tekst; Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16) clanci 1., 2., 20., 30.-40., 42., 50.-52.; Pravilnik o utvrdivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama (NN 1/17) cijeli tekst; informacije o Gradu Opatiji i njegovim aktivnostima sadržane na web-stranici Grada Opatije www.opatija.hr .  Web- stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr.    Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit ce objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploci Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere. U Listi kandidata koja ce biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit ce navedeni inicijali kandidata, sa godinom rodenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat ce se još jedna znacajka koja ce ih razlikovati.      Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona te adresu elektronicke pošte na koje, u slucaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natjecajnog postupka.  Dopunu prijavi moguce je podnijeti zakljucno do dana isteka natjecajnog roka.  Kandidat može tijekom natjecajnog postupka pisanim putem povuci prijavu.   Izabrani kandidat bit ce upucen na lijecnicki pregled (utvrdivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.  Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu oglasa, mogao dostaviti u obliku preslike.    Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektronicke pošte, na adresu: tamara.piculjan@opatija.hr .     

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija