Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Grada Opatije, je četvrtak- 5.01.2023. godine.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda:

Provodi i prati naplatu gradskih prihoda i preuzetu naplatu prihoda naknade za uređenje voda, priprema i obrađuje podatke za razrez lokalnih poreza te vodi upravni postupak i donosi rješenja za razrez lokalnih poreza, priprema i obrađuje podatke za ovrhu javnih prihoda, provodi prisilnu naplatu javnih prihoda, obavlja poslove u žalbenim postupcima, kontaktira s obveznicima vezano za plaćanja javnih prihoda, surađuje s ostalim službenicima Odsjeka, te obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,65, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave i upravnog područja financija:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) članci 1.-6., 18.- 20., 27.-56.c, 67.-69.

– Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21) cijeli tekst

– Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22) cijeli tekst

– Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17 i 114/22) cijeli tekst

– Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 2/20, 46/20 i 47/20) cijeli tekst

– Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18- Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) članci  91.- 102.

– Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) članci 13.- 21., 72.

– Zakon o proračunu ( NN 144/21) članci  40.- 43.,  145. – 146.

– Odluka o porezima Grada Opatije (SN PGŽ 45/22) cijeli tekst

– Odluka o komunalnoj naknadi (SN PGŽ 43/18 i 42/20) cijeli tekst

– Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (SN PGŽ 43/18) cijeli tekst

– Odluka o izvršavanju proračuna Grada Opatija za 2023. godinu (SN PGŽ 45/22)

– Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije  (SN PGŽ 22/22)

 

Mrežna stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, mrežna stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, s godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidat može tijekom postupka prijma u službu pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu oglasa, mogao dostaviti u obliku preslike.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: [email protected] .

Priloženi dokumenti

Opatija