Oglas za prijam u službu – referent II za pisarnicu i arhiv

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto referent II- za pisarnicu i arhiv (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla.

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Grada Opatije, je utorak- 28.3.2023. godine.

Opis poslova radnog mjesta:

obavlja administrativne poslove u pisarnici Grada, zaprima podneske i druga pismena te pomaže strankama kod podnošenja istih, priprema otpremu pismena, arhivira predmete, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela,  voditelja Odsjeka i voditelja Odjeljka.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,80, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 563,81 EUR bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave i uredskog poslovanja:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) članci 1.-6., 18.- 20., 27.-56.c

– Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09 i 110/21) članci 79.-81., 85.-95.

– Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 75/21) cijeli tekst

– Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 33/95) članci 1.-3., članak 5. i 8.

– Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 93/95) cijeli tekst

– Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (“Narodne novine” broj 61/18, 98/19 i 114/22) članak 3., članci 12.-22.,  članak 33.

 

Mrežna stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, mrežna stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, s godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidat može tijekom postupka prijma u službu pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu oglasa, mogao dostaviti u obliku preslike.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: [email protected] .

Priloženi dokumenti

Opatija