Oglas za prijam u službu

Oglas za prijam u službu

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto referent- komunalni redar (2 izvršitelja, m/ž), na odredeno vrijeme od tri mjeseca.   Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Grada Opatije, je ponedjeljak – 29. lipanj 2020. godine. Opis poslova radnog mjesta referent- komunalni redar: Nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uocenih protupravnosti, vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima vezanima uz provedbu komunalnog reda te obavlja i druge srodne poslove po nalogu procelnika Upravnog odjela, voditelja Odsjeka i voditelja Odjeljka. Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,80, uz osnovicu za izracun place u iznosu od 4.248,00 kuna brutto. Placu službenika cini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik rasporeden i osnovice za izracun place, uvecan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Sukladno Aneksu I. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije od 20. travnja 2020. godine, koji regulira uredenje prava službenika i namještenika u okolnostima proglašenja epidemije bolesti COVID- 19, u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna 2020. godine brutto placa službenika i namještenika se umanjuje: – za 30 % službenicima i namještenicima s brutto placom vecom od 10.000,00 kuna – za 25 % službenicima i namještenicima s brutto placom u rasponu izmedu 8.500,00 kuna i 10.000,00 kuna – za 20 % službenicima i namještenicima s brutto placom ispod 8.500,00 kuna. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaca pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas. Izvori za pripremanje kandidata iz podrucja opce uprave i komunalnog gospodarstva: – Zakon o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) clanci 1.-5., 18.-19 a., te clanak 27., 28., 35., 39., 42., 48. i 56. – Zakon o opcem upravnom postupku (NN 47/09) clanci 79.-81., clanak 85. i 86. i clanci 96.-98., 105.-110. – Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)- clanak 21., 22. i 24., te clanci 109.-117. – Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)- clanak 2. te clanci 42.- 60. – Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 118/18)- clanak 5., clanci 31.- 34., 41.- 43., clanak 239. i 245. – Odluka o komunalnom redu (SN PGŽ 13/09, 5/15 i 12/18), cijeli tekst – Odluka o komunalnom redarstvu (SN PGŽ 13/09), cijeli tekst – Odluka o privremenoj zabrani izvodenja radova (SN PGŽ 39/14 i 32/17), cijeli tekst – Odluka o držanju kucnih ljubimaca (SN PGŽ 30/94 i 13/95), cijeli tekst – Odluka o mjerama za sprjecavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbacenog u okoliš na podrucju Grada Opatije (SN PGŽ 12/18), cijeli tekst – Odluka o nerazvrstanim cestama na podrucju Grada Opatije (SN PGŽ 29/95, 5/07 i 15/07), cijeli tekst Web- stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web stranica “Službenih novina Primorsko- goranske županije” je www.sn.pgz.hr .  Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit ce objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploci Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere. U Listi kandidata koja ce biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit ce navedeni inicijali kandidata, sa godinom rodenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat ce se još jedna znacajka koja ce ih razlikovati.   Dopunu prijavi moguce je podnijeti zakljucno do dana isteka roka objavljenog oglasa. Kandidat može tijekom postupka prijma u službu pisanim putem povuci prijavu. Izabrani kandidat bit ce upucen na lijecnicki pregled (utvrdivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada. Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu oglasa, mogao dostaviti u obliku preslike. Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektronicke pošte, na adresu: [email protected] .   OGLAS

Opatija