Otvoreno pismo Stožeru civilne zaštite PGŽ

  Poštovani, Dozvolite da ovo otvoreno pismo, umjesto uvoda, zapocnemo zakljuckom. Kada konacno završi ova katastrofalna situacija vezana uz epidemiju virusa Covid 19, koja je potpuno izokrenula živote ljudi na planetu, bit ce prilika da mi u Republici Hrvatskoj trezveno promislimo o odgovorima na pitanja koja se sama po sebi namecu: Je li potrebno mijenjati propise o civilnoj zaštiti? Jesmo li mi jedinice lokalne i podrucne samouprave racionalno i ucinkovito uredili poslove civilne zaštite na svom podrucju? Treba li nam u Republici Hrvatskoj ovakav ustroj, ovlasti te broj jednica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave? Obracamo se ovim putem potaknuti medijskim nastupima Nacelnika Stožera civilne zaštite PGŽ u kojima isti ukazuje na nepoznavanje Zakona o sustavu civilne zaštite od strane JLS-a s podrucja PGŽ-a tvrdeci, izmedu ostaloga, da nije poštovana procedura zakljucivanja sporazuma, citat:  “Zakon je tu jasan. Kod potpisivanja sporazuma gradovi i opcine odnosno njihova opcinska vijeca moraju donijeti odluku po kojoj gradonacelnici potpisuju objedinjavanje stožera CZ na svom podrucju, a sporazumi se potom prosljeduju županijskim stožerima CZ koji prije dostave Ravnateljstvu CZ provjeravaju valjanost sporazuma…..”. Potpisivali su se sporazumi bez da se procitala odluka vec su svi sporazumi temeljili na izjavi ministra” Ovdje odgovorno isticemo da citirane tvrdnje nisu tocne buduci da Zakon ne propisuje gotovo ništa od navedenoga. Iz citata je razvidno da se izjavom navode postupanja opisana Uputom Nacionalnog stožera civilne zaštite od 11. travnja 2020. godine donesenom dakle dva ili tri dana nakon što su se potpisali sporazumi JLS-a na podrucju PGŽ-a. Pored toga uopce ne postoji namjera objedinjavanja stožera CZ što se potpuno jasno može vidjeti iz sadržaja potpisanih sporazuma. Iskreno nam je žao što, umjesto naknadno putem medija, nije bilo više komunikacije Županijskog s lokalnim stožerima civilne zaštite ili što je ona u potpunosti izostala u pogledu pitanja koje smo sami pokušali urediti (ne)spornim sporazumima. Još nam je više žao što Županijski stožer nije prepoznao i priliku da bude kljucan cimbenik upravljanja kriznom situacijom na nacin da više pomaže lokalnim stožerima unutar PGŽ- a kroz usmjeravanje u provedbi mjera, educiranje u primjeni i tumacenju propisa te artikuliranje stavova i prijedloga koji dolaze od strane JLS-a, u smjeru zdravstvene sigurnosti i olakšavanju ionako složenih životnih situacija naših ljudi. Smatramo da je, ako je vec izostala koordinacija vezana uz izrade sporazuma, bilo potrebno najprije zatražiti pojašnjenja od potpisnica sporazuma prije izlaska u medije s neprovjerenim cinjenicama. Sve JLS koje su potpisale slicne sporazume itekako dobro znaju što je propisano clankom 18. Zakona o sustavu civilne zaštite, pa cemo stoga iz našeg kuta gledišta, pokušati ukratko odgovoriti zašto uopce nije bilo moguce provesti propisanu proceduru. Da bi pojasnili naše stajalište potrebno je znati što je sustav civilne zaštite, odnosno što su poslovi civilne zaštite iz samoupravnog djelokruga JLS-a kako ih ureduje Zakon. Clankom 16. Zakona tako je propisano da su JLS dužne organizirati poslove iz samoupravnog djelokruga i to: planiranje, razvoj, ucinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite, jacati i nadopunjavati spremnost postojecih operativnih snaga. Prema clanku 18. dvije ili više JLS (prostorno povezane sa zajednickim rizicima) mogu zajednicki organizirati obavljanje gore navedenih poslova civilne zaštite i to: Osnivanjem zajednickog tijela, upravnog odjela ili službe ili zajednicki organizirati obavljanje poslova Izraditi zajednicki plan djelovanja civilne zaštite te Osnovati zajednicke postrojbe O tome se zakljucuje sporazum kojem prethodi odluka predstavnickog tijela, a koji mora imati i propisani sadržaj (nacin financiranja, upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od važnosti za to tijelo). Dakle, odluke koje pod odredenim uvjetima donose predstavnicka tijela JLS-a su strateške prirode i njima moraju prethoditi strucne analize ukljucivo i model financiranja. Takve se odluke zasigurno ne donose dok traju izvanredne siutacije ili katastrofe. S druge strane, sporazum koje su potpisale neke od JLS je iskljucivo operativne prirode. Tako se u bitnome potpisanim sporazumima uopce ne ureduje zajednicko obavljanje poslova civilne zaštite iz clanka 16. Zakona, a posebice se ne osniva zajednicko tijelo, odjel ili služba ni zajednicke postrojbe niti se donosi zajednicki Plan djelovanja o cemu bi predstavnicka tijela trebala donijeti odluku. Sporazum je zakljucen u namjeri da se mjere utvrdene odlukom Nacionalnog stožera modificiraju na nacin da se za kretanje stanovništva dvije ili više JLS cija su podrucja povezana ne trebaju ishoditi propusnice vodeci racuna o stupnju epidemioloških rizika. Dakle, sadržaj sporazuma u potpunosti je sukladan Odluci o dopuni odluke o zabrani mjesta napuštanja prebivališta i stalnog boravka u RH kojom je uredeno da se “pod mjestom prebivališta odnosno mjestom boravka smatra ili mjesto prebivališta prema Zakonu o prebivalištu ili administrativno podrucje više JLS koje su zakljucile sporazum…” Nadalje, Zakonom uopce nije propisana procedura dostave sporazuma o zajednickom obavljanju poslova CZ bilo kojem tijelu pa tako nije uopce propisana mogucnost sudjelovanja županijskih stožera u tome postupku. Dakle procedura po kojoj sada postupa Stožer civilne zaštite PGŽ regulirana je iskljucivo Uputom donesenom dana 11. 04. 2020.godine. Uzimajuci u obzir proceduru uredenu predmetnom Uputom ocito je da je Stožer civilne zaštite PGŽ preuzeo prevelike ovlasti kada je odlucio da nece slati potpisane sporazume na daljnje postupanje jer je Uputom jasno odredena uloga županijskih stožera koji su tako: „dužni provjeriti jesu li svi sporazumi potpisani i ovjereni od strane ovlaštenih osoba svih jedinica lokalne samouprave koje su potpisnici sporazuma, te procijeniti dopušta li trenutna epidemiološka situacija na podrucju županije kretanje sukladno potpisanim sporazumima.“ Konacno, sasvim suprotno od tvrdnji izrecenih u medijima, sporazumima se ne predvida osnivanje zajednickih stožera civilne zaštite niti je to uopce dozvoljeno Zakonom u bilo kojem slucaju. Naime prema clanku 18. stavak 7. Zakona, bez obzira na zajednicko obavljanje poslova civilne zaštite JLS su dužne osnovati svoje zasebne stožere. Stoga naši stanovnici, koji su do sada pokazali veliki stupanj odgovornosti, opravdano imaju ocekivanja da nademo i provedemo rješenja koja ce im olakšati živote odmah, a ne da se pozivamo na strogo formalna pitanja umjesto sadržajna. To posebice što trenutno treba djelovati u izvanrednim okolnostima i situacijama koje ne predvida niti jedan propis vezan uz rad jedinica lokalne samouprave u RH. U tom kontekstu cijenimo i tumacimo izjave nacelnika stožera civilne zaštite RH ujedno i ministra unutarnjih poslova RH koji je u potpunosti razumio što žele brojne jednice lokalne samouprave te dao odgovarajuce rješenje. Ovako možemo samo iskazati žaljenje što se Stožer civilne zaštite PGŽ nije poveo za primjerom rada Stožera civilne zaštite Istarske županije koji je pokazao liderstvo te predvodio sve JLS iz te županije u povezivanju s ciljem približavanja potrebama stanovnika ne zanemarujuci istodobno zdravstvene rizike. Nepobitna je cinjenica da se trenutno u Istri stanovnici slobodno krecu unutar zajednickih podrucja više JLS-a, a istovremeno vec nekoliko dana za redom nema novooboljelih, što je bila svrha i cilj sporazuma koji smo i mi potpisali. Ono što zasigurno ne želi nitko od potpisnica sporazuma jest da pitanje izdavanja propusnica prevlada nad obvezom poštivanja svih uputa i savjeta epidemiologa o izbjegavanju nepotrebnog kretanja i napuštanja mjesta prebivališta, kao i poštivanju mjera socijalnog distanciranja. To smo takoder jasno naznacili u potpisanom sporazumu. Bez obzira na konacan epilog oko primjene potpisanog sporazuma, Grad Opatija i Opcina Matulji kao i njihovi stožeri civilne zaštite nastavit ce suradnju u cilju suzbijanja epidemije, ali i rješavanju životnih pitanja stanovnika naših dviju JLS, nastojati djelovati sukladno prilikama koje nalaže trenutna situacija. U tome cemo se smislu obratiti i Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske, a od Županijskog stožera ocekujemo da postupi po Uputi i proslijedi potpisane sporazume, naravno uz prethodnu ocjenu opravdava  li to epidemiološka situacija na podrucju županije i naših jedinica lokalne samouprave, što smatramo kljucnim. Neovisno od razilaženja, maksimalno uvažavamo sve aktivnosti koje je poduzeo i koje poduzima Stožer civilne zaštite PGŽ u cilju suzbijanja epidemije. Upravo iz toga razloga nadamo se da cemo u buduce poboljšati medusobnu komunikaciju te da cemo kvalitetnije suradivati s ciljem postizanja još boljih rezultata.             GRAD OPATIJA                                      OPCINA MATULJI                Gradonacelnik                                        Opcinski nacelnik          Ivo Dujmic                                                Mario Cikovic U Opatiji 15.04.2020.godine                         U Matuljima 15.04.2020.godine   SPORAZUM 

Opatija