Pokrenut postupak obnove zemljišne knjige za k.o. Volosko

Sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama (NN br. 63/19),  Ministar pravosuda donio je Odluku o obnovi zemljišne knjige za k.o. Volosko. Postupak obnove zemljišne knjige provodi se radi uskladenja podataka upisanih u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama s podacima prikupljeni katastarskom izmjerom zemljišta za podrucje katastarske opcine Volosko. Uskladenje podataka o katastarskim cesticama i pravu vlasništva te drugim stvarnim pravima potrebno je buduci da su dosadašnji službeni katastarski planovi nastali na Austro-ugarskim katastarskim izmjerama 1872.godine, te pravovremenim djelomicnim obnovama i dopunama istih 1950.-tih godina, a provode se u svrhu ažuriranja starih podataka i uskladivanja zemljišnoknjižnog stanja sa stanjem i podacima katastra nekretnina. Postupak obnove zemljišne knjige provodi se istodobno s postupkom izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih i obradenih katastarskom izmjerom ili tehnickom reambulacijom odnosno s izlaganjem na javni uvid podataka postojeceg katastarskog operata. Novom katastarskom opcinom Volosko obuhvaceni su: Pavlovac, Preluka, Berger, Volosko, Tošina, Kovacevo, Baredina, Crnikovica, Kuk, Javori, Skradin, Kod groblja, Baredi, Uliki, Novakovo, Kosovo, Marušici, Marušinac, Kosmina, Skradinj, Lipovica, Škrbici, Belveder, Pod Matulji, Baredine. Na izlaganje katastarskih podataka pozivaju se vlasnici i drugi nositelji stvarnih prava na zemljištu te ostale zainteresirane stranke. Stranke su dužne na izlaganje donijeti izvornike ili ovjerene preslike isprava koje su potrebne za dokazivanje prava ili pravnih cinjenica koje treba upisati. Izlaganje podataka utvrdenih novom katastarskom izmjerom te rocišta-rasprave provode se u Opatiji, na adresi Stubište Lipovica 2.   ODLUKA

Opatija