Poništenje Natječaja za prijam u službu

Pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

I.

Poništava se Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnik za proračun i računovodstvo u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti (KLASA: 112-01/23-01/13,  URBROJ: 2170-12-05/01-23-1 od 5. travnja 2023. godine) koji je objavljen dana 7. travnja 2023. godine, u ˮNarodnim novinamaˮ broj 39/23, te na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Grada Opatije www.opatija.hr .

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova Odluka bit će objavljena u “Narodnim novinama”, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Opatije, a stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                               PROČELNICA
Tamara Sergo, dipl. oec., v.r.

Opatija