Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

  Na temelju clanka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natjecaja utvrduje   L I S T U  K A N D I D A T A          prijavljenih za radno mjesto viši strucni suradnik za upravljanje imovinom u Upravnom odjelu za lokalni politicki sustav i upravljanje imovinom (u vrijeme raspisivanja natjecaja Uredu Grada), koji ispunjavaju formalne uvjete te cija je prijava pravodobna i uredna, i to: D.D., 1992., Rijeka T.I., 1993., Viškovo S.K., 1976., Matulji M.K., 1986., Viškovo L.M., 1982., Opatija Z.P., 1984., Icici L.Z., 1968., Jurdani   Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zakljucena je s rednim brojem 7.   Povjerenstvo za provedbu natjecaja, putem web- stranice i oglasne ploce Grada Opatije, imenovanim kandidatima upucuje        P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti        Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natjecaj za prijam u službu (1 izvršitelj m/ž, na neodredeno vrijeme) koji je objavljen dana 24. prosinca 2019. g. u  “Narodnim novinama” broj 126/19, na oglasnoj ploci i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u cetvrtak- 23. sijecnja 2020. u 9:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijecnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit ce obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu. Testiranje se sastoji od provjere znanja iz izvora objavljenih na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 24. prosinca 2019. godine. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet nece moci pristupiti testiranju. Intervju ce biti sniman za potrebe provedbe natjecajnog postupka. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natjecaja.   PREDSJEDNICA POVJERENSTVA Tea Mladenic Visintin, dipl. iur., v.r.

Opatija