Predstavljena Programsko-prostorna studija kupališta „Slatina“

– Kupalište „Slatina“ sa svojom pozicijom u centru grada ne treba biti iskljucivo kupalište, vec bi trebalo postati prostor u funkciji Grada koji ce kroz cijelu godinu nuditi višenamjenske sadržaje i dogadanja, prostor koji ce svojim uredenim parterom, izgledom i bogatstvom vizualnih elemenata i oblikovanjem i sadržajima, biti privlacan, kako gradanima Opatije tako i gostima kroz cijelu godinu. Današnje stanje kupališta predstavlja ruglo grada. Neuredena plaža, zapušteni prateci sadržaji i loši higijenski uvjeti srozali su plažu na najnižu tocku, a „Pancera“, sa svojim sadržajima i aktivnostima, predstavlja „vašar“ neprimjeren Opatiji. Logican slijed takvog stanja i novih i kvalitetnijih potreba Grada je odluka gradske uprave o pristupanju rekonstrukciji i revitalizaciji kupališta „Slatina“. Izrada ove programsko-prostorne studije predstavlja prvi korak u nizu do samog uredenja i izgradnje nove „Slatine“. Novo prostorno rješenje razmatrano je u kontekstu zadovoljavanja kupanja i ostalih sadržaja koji ce na ovom centralnom prostoru grada Opatije biti u funkciji i kvalitetni u sljedecem periodu od dvadeset godina i više. Da bi pristupili rješavanju zadatka, prvo smo tražili misao i nit koja bi bila prepoznatljiva i samo opatijska . Našli smo je u muzici. Muzika je dogadaj koji je vremenska poveznica Opatije. Muzika je ljepota, bogatstvo i sreca covjeka. Zato smo odlucili da muzika bude i prostorna nit uredenja nove „Slatine“ i glavni sadržaj turisticke Opatije, kazao je gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic na današnjem predstavljanju Programsko-prostorne studije kupališta „Slatina“, koja je izradena nakon provedenog internetskog savjetovanja s gradanima. Svi zainteresirani gradani Opatije prezentaciju ce moci pogledati danas u „Zori“ u 19.00 sati. Gradonacelnik je istaknuo kako je to veliki projekt za ciju provedbu treba vremena, ali ako sve bude „idealno“ i „sve se kockice poslože“, prvi dio trebao bi biti gotov vec iduce sezone. Buduci da vec ima zainteresiranih investitora, Grad ce tražiti hitni sastanak radi koncesije, donijeti planove i pripremiti „papire“ za projekt. Detalje Programsko-prostorne studije predstavio je arhitekt Vladimir Delfar iz Urbicon d.o.o. iz Rovinja. – Uredenjem višenamjenske centralne zone podrucja Slatina, Grad Opatija dobiva novu urbanu kvalitetu, kako proširenjem Lungomara, tako novim gradskim sadržajima te doprinosi kvalitetnijoj ponudi kupališnih površina i sadržaja. Ovim rješenjem prema morskoj površini prostorno smo proširili i oblikovno riješili otvorene površine „Slatine“, i to narocito u zoni „Pancere“ i zoni gradske lucice – „Porticu“. U zoni „Pancere“ predvidjeli smo „mul“ dužine cca 150 m, koji štiti zonu kupanja od oborinskog ispusta voda i od velikih valova iz južnog smjera. Takoder smo u ovoj zoni predvidjeli i umjetni otok sa nasipavanjem koji osim kupanja sprecava velike valove juga i bure, a nasipavanjem se dobiva plicak za kupanje izmedu kopnenog dijela i otoka . U ovoj zoni bi bili i djecji bazeni za igru oblikovani u prirodnoj formi i uredeni bio-materijalima. Pored bazena ostavljena je i pješcana površina za igru djece i sportske aktivnosti. U zoni „Portica“, odnosno hotela „Milenij“, umjesto šiljaste betonske zaštite polubazena izvršili smo znatno proširenje platoa za kupanje i suncanje obogaceno zelenilom a u vodenim površinama nasipavanjem sa sitnim šljunkom od plicaka do dubine od 1,20 m. Procišcavanje ovih polubazena  vršilo bi se cirkulacijom morske vode kroz hidraulicki dimenzionirane cijevi. Kupališne površine ovih dviju zona biti ce prekrivene biocementnom masom i umjetnim „drvenim“ podnicama. Centralna zona kupališta „Slatina“ pored kupanja ima i višefunkcionalnu namjenu gradske i turisticke namjene. Uredenje ove zone narocito je sadržajno i oblikovno predvida da se uredi u duhu novog brenda „Opatija – Grad muzike“, a uz fontanu postave skulpture koje asociraju na svijet muzike. Gradevine „Pancere“ bi se preoblikovale u arhitekturu opatijskog povijesnog izricaja, ali kroz modernu arhitektonsku interpretaciju, objasnio je arhitekt Delfar. Posebno interesantni bili su planovi za uredenje morskog dijela Slatine, gdje je predviden scenski plato za muzicare i amfiteatar za gledatelje, te vodena  morska muzicka fontana, koja bi se nalazila u moru, udaljena oko 35 m od kopna, u dužini cca 100 m. Takva muzicka fontana radila bi po ritmu muzike hitova zabavne i klasicne muzike izvodeci predivne vodene efekte. – Ovakva muzicka fontana ucinila bi Opatiju prepoznatljivom u svjetskoj turistickoj ponudi, istaknuto je na prezentaciji.

Opatija