Priopćenje TD Nova Liburnija d.o.o.

Povodom sazvane Glavne skupštine društva Liburnija rivijera hoteli d.d. („LRH“) koja se planira održati dana 30. lipnja 2020.godine, a na cijem su dnevnom redu, izmedu ostaloga, prijedlozi odluka o dokapitalizaciji društva izdavanjem novih dionica, obavještavamo javnost da je društvo NOVA LIBURNIJA d.o.o. („Nova Liburnija“) kao imatelj 25% i jedne dionice LRH, dana 04. lipnja 2020. godine održalo Glavnu skupštinu na kojoj su clanovi društva Nova Liburnija jednoglasno donijeli odluku o tome kako ce Uprava Nove Liburnije glasovati o predloženim odlukama o dokapitalizaciji. Prema predloženoj tocki 7. dnevnog reda glavne skupštine LRH povecao bi se temeljni kapital ulozima u novcu za iznos do najviše 28.497.000 kn na iznos do najviše 724.571.300,00 kn, izdavanjem do 12.390 novih redovnih dionica nominalnog iznosa 2.300 kn bez iskljucenja prava prvenstva postojecih dionicara, odnosno ako ta tocka ne bi bila izglasana, prema predloženoj tocki 8. dnevnog reda opisano povecanje temeljnog kapitala provelo bi se uz djelomicno iskljucenje prava prvenstva postojecih dionicara na nacin da ce ponuda za upis dionica biti upucena samo društvu GITONE Adriatic d.o.o. („Gitone“). Društvo LRH se nije na temu predložene dokapitalizacije i planiranju sudjelovanja u istoj obratilo društvu Nova Liburnija d.o.o. prije nego što je taj prijedlog upucen Nadzornom odboru te glavnoj skupštini društva LRH. Nova Liburnija u svojoj vlasnickoj strukturi predstavlja interese gradana svih jedinica lokalne samouprave na podrucju poslovanja društva LRH te je pored vecinskog dionicara, društva GITONE, najznacajniji pojedinacni dionicar koji bi imao pravo sudjelovati u predloženoj dokapitalizaciji. Nova Liburnija, ovim putem, pozdravlja ulazak društva Gitone, renomiranog i financijski sposobnog, stranog vlasnika, u vlasnicku strukturu LRH i veseli se otvorenoj i konstruktivnoj komunikaciji s predstavnicima društva Gitone na temu vizije, strateškog rasta i razvoja kako društva LRH, tako i same turisticke destinacije. Iako Nova Liburnija te posebice njeni vlasnici Grad Opatija, Opcine Lovran, Mošcenicka Draga i Matulji razumiju da je uslijed izbijanja COVID-19 pandemije poslovanje društva LRH znatno otežano, buduci i sami osjecaju iste posljedice, Nova Liburnija ne može prihvatiti predložene tocke 7. 8. i 9. dnevnog reda Glavne Skupštine LRH d.d. iz više razloga i glasovati ce PROTIV. Prvenstveno, uzimajuci u obzir trenutnu ekonomsku situaciju u zemlji kao i stanje u proracunima svih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, Nova Liburnija odnosno njeni vlasnici, jedinice lokalne samouprave, u ovome trenutku nisu u mogucnosti osigurati potreban iznos u svojom proracunima za sudjelovanje u dokapitalizaciji. Cak i da je sredstva moguce osigurati, primjerice uzimanjem kredita, potrebno je najprije izmijeniti proracune svih jedinica lokalne samouprave  te provesti drugu propisanu proceduru, što nije moguce obaviti u roku do održavanja Glavne Skupštine LRH d.d. S obzirom na navedeno, ako bi Nova Liburnija glasala za predložene odluke, a ne bi bila u mogucnosti sudjelovati u dokapitalizaciji, vlasnicki udio Nove Liburnije u LRH pao bi ispod 25% i jedne dionice cime bi prestao utjecaj koji Nova Liburnija ima na kljucne strateške odluke koje donosi glavna skupština društva LRH.  Ako društvu LRH nedostaje sredstava za održanje likvidnosti, smatramo da je umjesto dokapitalizacije radi osiguranja likvidnosti, a s obzirom na snažnu kapitalnu strukturu društva LRH, racionalno likvidnost osigurati i na drugi nacin, primjerice podizanjem povoljnih kratkorocnih kredita (nastavno na donesene gospodarske mjere Vlade RH) kojima bi se premostilo trenutno razdoblje otežanog poslovanja. Na taj nacin su i neke od samih jedinica lokalne samouprave, koje cine vlasnicku strukturu Nove Liburnije, premostile svoje probleme likvidnosti. Osim toga brojnim donesenim i najavljenim mjerama Vlade RH te posebice mjerama koje su donijele jedinice lokalne samouprave, društvu LRH (kao i ostalim gospodarskim subjektima na podrucju poslovanja LRH) osigurane su znacajne potpore  kojima su se iste „odrekle“ proracunskog novca upravo u korist gospodarskih subjekata. Na taj nacin su jedinice lokalne samouprave vec doprinijele povoljnijem stanju likvidnosti društva LRH i svih drugih gospodarskih subjekata na podrucju poslovanja LRH, dok su istovremeno time umanjili svoje proracunske prihode. Bez obzira na objektivnu nemogucnost glasovanja za predložene tocke dnevnog reda Glavne skupštine LRH, Nova Liburnija te njeni vlasnici Grad Opatija, Opcine Lovran, Mošcenicka Draga i Matulji žele i biti ce i nadalje partner društva LRH te razgovarati o zajednickim ciljevima koji bi trebali dovesti do pozicioniranje Opatijske rivijere kao destinacije najviše kvalitete sa cjelogodišnjom ponudom. U tom svijetlu, Nova Liburnija je zatražila mogucnost sastanka s odgovornim osobama vecinskih vlasnika društava GITONE Adriatic d.o.o. i Holster Privatstiftung te vjerujemo da ce se isti uskoro i održati.   NOVA LIBURNIJA  d.o.o.   U Opatiji, 05. lipnja 2020. godine  

Opatija