Privremeno zatvaranje Dječjeg vrtića Opatija

Na temelju clanka 48. Zakona o jedinicama lokalne i podrucne (regionalne) samouprave (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), clanka 4. stavak 2 Zakon o zaštiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), na  temelju clanka 44. Statuta Grada Opatije (SN PGŽ 25/09, 30/09, 7/13, 3/18, 5/18) te sukladno zakljucku Stožera civilne zaštite RH, donosim sljedecu   ODLUKU o privremenom zatvaranju Djecjeg vrtica Opatija   Zbog osjetnog pogoršanja epidemiološke situacije u neposrednom okruženju, a posebice u Republici Italiji, Djecji vrtic Opatija kojem je osnivac Grad Opatija, privremeno se zatvara i prestaje s radom u razdoblju od 16. do 30.ožujka 2020.godine, a po potrebi i duže. U navedenom razdoblju osigurat ce se boravak djece u vrticu iskljucivo za djecu zaposlenih roditelja koji nisu u mogucnosti djecu zbrinuti na drugi nacin. Ostala djeca nece se primati. Ukoliko ne dode do poboljšanja epidemiološke situacije, a u skladu s preporukama nadležnih službi razmotrit ce se nastavak privremenih mjera, a o cemu ce se donijeti pravovremena odluka.                                                                                                     Gradonacelnik                                                                                               Ivo Dujmic, ing.  

Opatija