Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2020. – Javni poziv

Na temelju clanka 30. Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleda u 2020. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 3/20) Gradonacelnik Grada Opatije objavljuje JAVNI POZIV PODUZETNICIMA, NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I FIZICKIM OSOBAMA   S PODRUCJA GRADA OPATIJE NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTICAJA PO PROGRAMU POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I PODUZETNIŠTVA TE RAZVOJA ZALE?A U 2020. GODINI     KORISNICI SREDSTAVA: Korisnici poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleda u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Program) mogu biti: – postojeci i novi mikro i mali poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovacka radnja, ugostiteljski objekt i slicno) na podrucju Grada Opatije, – obrtnici i slobodna zanimanja (u daljnjem tekstu “obrtnici”) sa prebivalištem na podrucju Grada, – nosioci OPG-a i SOPG-a sa prebivalištem na podrucju Grada, (u daljnjem tekstu: Poduzetnici), te – neprofitne organizacije koje imaju sjedište na podrucju Grada Opatije. Pod obrtnicima se podrazumijeva fizicka osoba koja obavlja djelatnost obrta, sporednog zanimanja te domace radinosti, registriranih sukladno Zakonu o obrtu. Poticaji se nece odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgodena naplata ili odobrena obrocna otplata koja se redovito podmiruje. Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od tri sljedeca uvjeta: – iznos ukupne aktive 2.600.000,00 kuna, – prihod 5.200.000,00 kuna i – prosjecan broj radnika tijekom poslovne godine 10. Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji ne prelaze dva od tri sljedeca uvjeta: – ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna, – prihod 60.000.000,00 kuna, – prosjecan broj radnika tijekom poslovne godine 50.        NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA   2.1)      POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE: Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti Poduzetnici iz tocke 1. ovog Javnog poziva te neprofitne organizacije koje imaju sjedište na podrucju Grada Opatije, a koji su u 2020. zaposlili ili ce zaposliti osobe sa prebivalištem na podrucju Grada, na neodredeno ili odredeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja ili im je to prvo zaposlenje, kao i da u protekle dvije godine nisu koristile poticaje za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti. Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slucaju obavljanja poslova kod pravnih i fizickih osoba temeljem ugovora o strucnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. U slucaju da se osoba za koju se traži poticaj zapošljava na nepuno radno vrijeme ostvaruje pravo na poticaje srazmjerno radnom vremenu za koji je zasnovan radni odnos u odnosu na puno radno vrijeme. Sredstva poticaja ne mogu se odobriti za zapošljavanje osoba koje se nalaze u mirovini. Grad podupire Poduzetnike iz tocke 1. ovog Javnog poziva, te neprofitne organizacije koje imaju sjedište na podrucju Grada Opatije na nacin da daje slijedece poticaje:   za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa:   –    jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i   –    12 mjesecnih poticaja u visini do 20% bruto place, a najviše do 2.500,00 kuna mjesecno. za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa:   –    jednokratni poticaj u iznosu od 11.000,00 kuna i   –    12 mjesecnih poticaja u visini do 25% bruto place, a najviše do 3.000,00 kuna mjesecno. za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom:   –    jednokratni poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna i   –    12 mjesecnih poticaja u visini do 30% bruto place, a najviše do 4.000,00 kuna mjesecno.   Za svaku novozaposlenu osobu može se koristiti jedan od oblika poticaja.    Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Grada vec koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj vec koristili. 2.2)      POTICAJI ZA POCETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI:   2.2.1) POTICAJI ZA POCETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI OBRTA ILI SLOBODNIH ZANIMANJA Sredstva poticaja za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizicke osobe koje imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije, nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca ili u mirovini, a koje su u 2020. godini zapocele ili ce zapoceti obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja. Grad podupire fizicke osobe za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja na nacin da daje slijedece poticaje: – jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna, – 12 mjesecnih poticaja u iznosu od 2.000,00 kuna mjesecno. Izuzetno, u slucaju zajednickog obrta kod kojih nisu svi clanovi sa prebivalištem na podrucju Grada Opatije, zajednicki obrt može ostvariti poticaj srazmjerno broju obrtnika sa prebivalištem na podrucju Grada Opatije u zajednickom obrtu. Poticaj za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ne može se odobriti: – osobama koje su po prethodnim Programima Grada koristile poticaj za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ili OPG-a, – osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta  ili slobodnih zanimanja ponovo zapocele obavljati istu registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci o dana prestanka, – osobama koje istovremeno koriste poticaje za obavljanje djelatnosti u zaledu i na podrucju pojedinih mjesnih odbora.   2.2.2) POTICAJI ZA POCETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI OPG – a i SOPG – a   Sredstva poticaja za pocetak obavljanja djelatnosti mogu koristiti fizicke osobe koje imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije, a koje su u 2020. godini zapocele ili ce zapoceti obavljanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) ili samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG-a). Grad podupire fizicke osobe za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti OPG – a i SOPG – a na nacin da daje slijedece poticaje: –   jednokratni poticaj u iznosu od 6.000,00 kuna, – 12 mjesecnih poticaja u iznosu od 1.000,00 kuna mjesecno pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak             Poticaj za pocetak obavljanja djelatnosti OPG-a i SOPG-a ne može se odobriti osobama koje su po prethodnim Programima Grada koristile poticaj za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti OPG-a ili obrta ili slobodnih zanimanja.   2.3)      POTICAJI ZA SUBVENCIJE ZA KAMATE NA KREDITE: 2.3.1)   POTICAJI ZA SUBVENCIJE ZA KAMATE NA KREDITE PO PROGRAMIMA KREDITIRANJA KOJE RASPISUJE PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA I/ILI NADLEŽNA MINISTARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I/ILI PO PROGRAMIMA HBOR-A I/ILI NA KREDITE ZAKLJUCENIM S POSLOVNOM BANKOM   Sredstva poticaja za kamate na kredite mogu koristiti Poduzetnici iz tocke 1. ovog Javnog poziva koji ulažu na podrucju Grada Opatije, a koji su u 2020. godini zakljucili ugovor o kreditu po Programima kreditiranja koje raspisuje Primorsko-goranska županija i/ili nadležna ministarstva Republike Hrvatske i/ili po programima HBOR-a (program Poduzetništvo mladih, žena i pocetnika i program Investicije privatnog sektora) i/ili ugovor o kreditu zakljucenim s poslovnom bankom za financiranje investicije u osnovna sredstva. Grad Opatija Poduzetnicima subvencionira dio redovne kamate koja nije subvencionirana od strane Primorsko-goranske županije, nadležnih ministarstava ili iz drugih izvora u visini do maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proracunu, do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna na godišnjoj razini.   2.3.2)   POTICAJI ZA SUBVENCIJE ZA KAMATE NA KREDITE ZA FINANCIRANJE PROJEKATA ZA KOJA SU ODOBRENA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ FONDOVA EU ILI NACIONALNIH FONDOVA   Sredstva poticaja za kamate na kredite mogu koristiti Poduzetnici iz tocke 1. ovog Javnog poziva koji ulažu na podrucju Grada Opatije, a koji su u 2020. godini zakljucili ugovor o kreditu za financiranje projekata za koja su odobrena bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova i to kako za osiguravanje likvidnosti cijelog projekta tako i radi financiranja vlastitog udjela. Grad Opatija Poduzetnicima subvencionira trošak redovne kamate u visini od maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proracunu, do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna na godišnjoj razini. Ukupan iznos poticaja za sve Poduzetnike zajedno s osnove kamate na kredite iz tocke 2.3.1. i 2.3.2. ovog Javnog poziva može iznositi najviše do 100.000,00 kuna u 2020. godini.   2.4)      POTICAJI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U ZALE?U I NA PODRUCJU POJEDINIH MJESNIH ODBORA:   Sredstva poticaja za obavljanje djelatnosti oznake 47.1 Nacionalne klasifikacije djelatnosti – Trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama i to u obliku klasicne prodavaonice ili mini marketa mogu koristiti Poduzetnici iz tocke 1. ovog Javnog poziva koji tu djelatnost obavljaju na podrucju naselja Veprinac, Vela i Mala Ucka, Poljane, Opric i Dobrec, naselja Opatija na podrucju mjesnih odbora Kosovo, Tošina i Volosko, a u ostalim mjesnim odborima na prostoru iznad Nove ceste. Sredstva poticaja za obavljanje ugostiteljske djelatnost oznake 56.10. Nacionalne klasifikacije djelatnosti – Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane ili/i 56.30 – Djelatnosti pripreme i usluživanja pica i to u skupini Restorana, Barova, Objekti jednostavnih usluga, mogu koristiti Poduzetnici iz tocke 1. ovog Javnog poziva koji te djelatnosti obavljaju na podrucju naselja Veprinac, Poljane, Ika, Pobri, Opric i Dobrec, te na podrucju naselja Opatija iznad Nove ceste, pod uvjetom da se prostori nalaze u slijedecim objektima: a)         u sklopu društvenih domova ili b)         u sklopu sportskih objekata kojima upravljaju sportski klubovi (bocarije) ili c)         u sklopu objekata u kojima se nalaze klasicne prodavaonice ili mini marketi i zajedno sa tim prostorima cine funkcionalnu cjelinu. Sredstva poticaja za obavljanje ugostiteljske djelatnost oznake 56.10. Nacionalne klasifikacije djelatnosti – Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane ili/i 56.30 – Djelatnosti pripreme i usluživanja pica i to u skupini Restorana, Barova, Objekti jednostavnih usluga, mogu koristiti Poduzetnici iz tocke 1. ovog Javnog poziva koji te djelatnosti obavljaju na podrucju naselja Vela i Mala Ucka. Poticaji za obavljanje djelatnosti sastoje se od: – 12 mjesecnih poticaja za subvenciju troškova korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) u visini stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 2.000,00 kuna mjesecno.             Poticaje iz ove tocke ne može se odobriti osobama koje istovremeno koriste poticaj za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja.   2.5)      POTICAJI ZA TROŠKOVE PRIJAVE NA NATJECAJE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ FONDOVA EU ILI NACIONALNIH FONDOVA   Poticaje za troškove prijave na natjecaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova mogu koristiti Poduzetnici i neprofitne organizacije iz tocke 1. ovog Javnog poziva. Poticaji za troškove prijave na natjecaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova sastoje se od subvencije troškova konzultantskih usluga nastalih u 2020. godini (izrade prijava, izrade studija, savjetovanja kod izrade prijava i druge naknade) u visini 50% stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna.   UGOVORNE OBVEZE:   Sa Korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, temeljem potvrde Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti o potpunosti podnesenog zahtjeva, gradonacelnik zakljucuje Ugovor o dodjeli poticaja. Korisnik poticaja je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ili bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava. Trošak ovjere zadužnice ili bjanko zadužnice kod javnog bilježnika snosi Korisnik poticaja. Korisnik poticaja je obvezan pristupiti potpisivanju ugovora u roku od 30 dana od dana poziva na potpisivanje istog. U suprotnom ce se smatrati da je odustao od Zahtjeva za dodjelu poticaja.   NACIN ISPLATE POTICAJA:   Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za pocetak obavljanja djelatnosti isplatiti ce se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja. Mjesecni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatiti ce se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca rada osobe za koju se isplacuje poticaj, uz uvjet predocenja dokaza o isplati place novozaposlenoj osobi. Mjesecni poticaj za pocetak obavljanja djelatnosti isplatiti ce se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca poslovanja, uz uvjet dostave Izjave o obavljanju djelatnosti u mjesecu za koji se poticaj isplacuje. Mjesecni poticaji za svaku novozaposlenu osobu i za pocetak obavljanja djelatnosti isplacivati ce se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen. Poticaj za subvenciju kamata na kredite iz tocke 2.3.1. i 2.3.2. ovog Javnog poziva isplacivati ce se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen, za citavo vrijeme trajanja ugovora o kreditu, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proracunu, i to u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu, uz uvjet predocenja dokaza o placenim kamatama za koji se poticaj isplacuje. Poticaj za obavljanje djelatnosti u zaledu Grada Opatije i na podrucju pojedinih mjesnih odbora iz tocke 2.4. ovog Javnog poziva isplacivati ce se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen, i to u roku od 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu. Korisnik poticaja dostavlja zahtjev za isplatu poticaja uz dokaz o placenim troškovima korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) za koji se poticaj isplacuje. Poticaj za troškove prijave na natjecaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova iz tocke 2.5. ovog Javnog poziva isplatiti ce se u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave zahtjeva za isplatu. Korisnik poticaja dostavlja zahtjev za isplatu poticaja uz koji prilaže presliku racuna za izvršenu uslugu te dokaz o placenim troškovima. Poticaj se nece isplatiti u slucaju da se iz dostavljene dokumentacije utvrdi da troškovi za koje se traži isplata poticaja usluge nisu u svezi sa ugovorom o dodjeli poticaja.   OBVEZE KORISNIKA POTICAJA: 5.1)      OBVEZE KORISNIKA POTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE   Korisnik poticaja iz tocke 2.1. ovog Javnog poziva obvezan je zadržati novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci pocev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu, te ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu. U slucaju da dode do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod Korisnika poticaja, odnosno u slucaju da Korisnik poticaja prestane poslovati na podrucju Grada unutar navedenog roka, Korisnik poticaja obvezan je Gradu vratiti isplacena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije. U slucaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat ili izvrši povrat sredstava protekom navedenog roka, na iznos potraživanja obracunati ce se kamata  po stopi od 4,5% godišnje. Izuzetno od navedenog Korisnik poticaja nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplacena sredstva pod uvjetom da: umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika sa prebivalištem na podrucju Grada, na neodredeno ili odredeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja ili im je to prvo zaposlenje, kao i da u protekle dvije godine nisu koristile poticaje za pocetak obavljanja registrirane djelatnost, umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika minimalno za vrijeme trajanja ugovora o radu osobe s kojom je raskinut radni odnos i minimalno na radno vrijeme na koje je osoba bila zaposlena, a za koju nije korišten poticaj. Ova odredba ne odnosi se na slucaj kada zaposleniku za kojeg nije korišten poticaj prestane radni odnos kod Korisnika poticaja radi odlaska u mirovinu.   U navedenim slucajevima, mjesecni poticaji nece se isplacivati sve dok se ne zaposli drugi zaposlenik, a s ostatkom isplata ce se nastaviti za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je zaposlen drugi zaposlenik, te se ugovorna obveza produžuje za onoliko vremena koliko se nisu isplacivali mjesecni poticaji. Mjesecni poticaji prestati ce se isplacivati u slucaju da osoba za koju se koriste poticaji tijekom trajanja ugovora promjeni prebivalište izvan granica Grada Opatija i to pocev od mjeseca koji slijedi nakon promjene prebivališta. U slucaju da dode do promjene radnog vremena novozaposlene osobe s punog na nepuno ili obrnuto, sklopiti ce se Aneks ugovoru o dodjeli poticaja. U slucaju da dode do promjene radnog vremena novozaposlene osobe s punog na nepuno Korisnik poticaja biti ce u obvezi vratiti dio jednokratne potpore srazmjerno radnom vremenu i mjesecima u kojima se smanjuje radno vrijeme, i to za mjesece koji slijede nakon promjene radnog vremena. U slucaju da dode do promjene radnog vremena novozaposlene osobe s nepunog na puno Korisnik poticaja ostvariti ce dio jednokratne potpore srazmjerno mjesecima u kojima je došlo do promjene, i to za mjesece koji slijede nakon promjene radnog vremena. Ukoliko novozaposlena osoba za koju se koriste poticaji koristi pravo na rodiljni / roditeljski / posvojiteljski dopust ili je privremeno nesposobna za rad u toku trajanja Ugovora o dodjeli poticaja, obustavlja se primjena Ugovora u dijelu isplate mjesecnih poticaja za tu osobu. S ostatkom isplata ce se nastaviti za mjesece koji slijede nakon povratka novozaposlene osobe s rodiljnog / roditeljskog / posvojiteljskog dopusta ili povratka na posao nakon privremene nesposobnosti za rad pod uvjetom da ostali uvjeti iz Ugovora ostanu nepromijenjeni i da postoje raspoloživa proracunska sredstva za ovu namjenu.   5.2)      OBVEZE KORISNIKA POTICAJA ZA POCETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI OBRTA, SLOBODNIH ZANIMANJA,    OPG – a ILI SOPG – a   Korisnik poticaja iz tocke 2.2.1. i 2.2.2. ovog Javnog poziva obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na podrucju Grada Opatije najmanje 12 mjeseci pocev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu. Izuzetno, Korisnik poticaja iz tocke 2.2.1. koji je registriran za obavljanje sezonske djelatnosti odnosno godišnje krace od 12 mjeseci, obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na podrucju Grada sve dok zbroj mjeseci obavljanja djelatnosti ne dosegne ukupno dvanaest mjeseci pocev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu.  U slucaju da Korisnik poticaja iz tocke 2.2.1. unutar roka iz stavka 1. ove tocke, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan podrucja Grada Opatije, zasnuje radni odnos kod drugih poslodavaca ili ode u mirovinu obvezan je Gradu vratiti isplacena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije. Izuzetno od navedenog Korisnik poticaja nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplacena sredstva pod uvjetom da nakon prestanka obavljanja sporednog zanimanja ili domace radinosti po sili zakona, u roku od 30 dana nakon prestanka, nastavi obavljati djelatnost upisom novog obrta. U slucaju da Korisnik poticaja iz tocke 2.2.2., unutar roka od najmanje 12 mjeseci pocev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan podrucja Grada Opatije, obvezan je Gradu vratiti isplacena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije. U slucaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat ili izvrši povrat sredstava protekom navedenog roka, na iznos potraživanja obracunati ce se kamata  po stopi od 4,5% godišnje. Ukoliko Korisnik poticaja iz tocke 2.2.1. ovog Javnog poziva koristi pravo na rodiljni / roditeljski / posvojiteljski dopust ili je privremeno nesposoban za rad u toku trajanja Ugovora o dodjeli poticaja, obustavlja se primjena Ugovora u dijelu isplate mjesecnih poticaja za tu osobu. S ostatkom isplata ce se nastaviti za mjesece koji slijede nakon povratka osobe s rodiljnog / roditeljskog / posvojiteljskog dopusta ili povratka na posao nakon privremene nesposobnosti za rad pod uvjetom da ostali uvjeti iz Ugovora ostanu nepromijenjeni i da postoje raspoloživa proracunska sredstva za ovu namjenu.   5.3)      OBVEZE KORISNIKA POTICAJA ZA SUBVENCIJE KAMATA NA KREDITE   Korisnik poticaja iz tocke 2.3.1. i 2.3.2. ovog Javnog poziva obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište / sjedište na podrucju Grada Opatije za citavo vrijeme trajanja ugovora o kreditu. U slucaju da Korisnik poticaja, unutar roka iz stavka 1. ove tocke, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište / sjedište izvan podrucja Grada Opatije, kao i u slucaju da zasnuje radni odnos kod drugih poslodavaca obvezan je Gradu vratiti isplacena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije. U slucaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat ili izvrši povrat sredstava protekom navedenog roka, na iznos potraživanja obracunati ce se kamata  po stopi od 4,5% godišnje.   5.4)      OBVEZE KORISNIKA POTICAJA ZA OBAVLJENJE DJELATNOSTI U ZALE?U I NA PODRUCJU POJEDINIH MJESNIH ODBORA   Korisnik poticaja iz tocke 2.4. ovog Javnog poziva obvezan je obavljati djelatnost najmanje 12 mjeseci pocev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu.              U slucaju da Korisnik poticaja, unutar roka od najmanje 12 mjeseci pocev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja, prestane obavljati djelatnost, prestane poslovati na podrucju naselja iz tocke 2.4. ovog Javnog poziva, promijeni prebivalište / sjedište izvan podrucja Grada Opatije, obvezan je Gradu vratiti isplacena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.             U slucaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat ili izvrši povrat sredstava protekom navedenog roka, na iznos potraživanja obracunati ce se kamata  po stopi od 4,5% godišnje.   5.5)      OBVEZE KORISNIKA POTICAJA ZA TROŠKOVE PRIJAVE NA NATJECAJE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ FONDOVA EU ILI NACIONALNIH FONDOVA   Korisnik poticaja iz tocke 2.5. ovog Javnog poziva obvezan je obavljati djelatnost najmanje 12 mjeseci pocev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu. U slucaju da Korisnik poticaja, unutar roka od najmanje 12 mjeseci pocev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja, prestane obavljati djelatnost, promjeni prebivalište / sjedište izvan podrucja Grada Opatije, obvezan je Gradu vratiti isplacena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije. U slucaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat ili izvrši povrat sredstva protekom navedenog roka, na iznos potraživanja obracunati ce se kamata po stopi od 4,5% godišnje. U slucaju da Korisnik poticaja iz tocke 2.5. ovog Javnog poziva svojevoljno odustane od zakljucenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ili odustane od prijave obvezan je Gradu vratiti isplacena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije uvecano za zateznu kamatu po stopi od 4,5% godišnje.             U slucaju da Korisnik poticaja iz tocke 2.5. ovog Javnog poziva ostvari pravo na bespovratna sredstva i zakljuci ugovor o dodjeli istih i kojim mu se refundiraju (priznaju) troškovi za koje je zakljucen ugovor o dodjeli poticaja, obvezan je Gradu vratiti isplacena sredstva u omjeru koji odgovora udjelu financiranja od strane fondova EU ili nacionalnih fondova, u roku od 60 dana od dana zakljucenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. U slucaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku od 60 dana od dana zakljucenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, na iznos potraživanja obracunati ce se kamata po stopi od 4,5% godišnje.   OBRASCI I POPIS DOKUMENTACIJE:   OBRAZAC 1 (Zahtjev za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleda), OBRAZAC 2 (Podaci o osobama za koje se traži poticaj za zapošljavanje), OBRAZAC 3 (Izjava o korištenim potporama male vrijednosti) i POPIS DOKUMENTACIJE koju treba priložiti uz zahtjev, mogu se preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M. Tita 3, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme Pisarnice ili na internetskoj stranici Grada Opatije www.opatija.hr.   PODNOŠENJE ZAHTJEVA:   Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici, i to, ili preporucenom poštanskom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije na adresu: GRAD OPATIJA, M. Tita 3, 51410 Opatija. Na omotnici ce biti naznaceno: a) GRAD OPATIJA, M. Tita 3, 51410 OPATIJA b) oznaka  “NE OTVARAJ – ZAHTJEV ZA DODJELU POTICAJA 2020“ c) naziv i adresa podnositelja Zahtjeva   ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: do 31.12.2020. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava za ovu namjenu u Proracunu Grada Opatije za 2020. godinu.   Poticaji po Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni clanka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 352).         GRADONACELNIK      Ivo Dujmic, ing., v. r.

Opatija